הצעת החוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) אושרה לפני ימים אחדים בוועדת הכספים בכנסת, לקראת קריאה שנייה ושלישית. ההצעה כוללת תיקונים לחוק ניירות ערך, בנושאים של מימון המונים, הקלות והתאמות בדרישות הגילוי והממשל התאגידי וכן הקמה של קרנות טכנולוגיה עילית נסחרות במטרה ליצור תנאים אטרקטיביים מספיק לגיוסי הון שישאירו את החברות הללו בישראל.  

הצעת החוק כוללת את מסגרת ההקלות והסדרתה תעשה גם באמצעות תקנות מפורטות. כך למשל במסגרת הצעת החוק מוצע להוסיף לסעיף 15ב לחוק ניירות ערך, שעניינו חובת תשקיף בהצעות לציבור, סייג לעניין מימון המונים, בכפוף למגבלות שייקבעו בתקנות. תקנות אלו קיבלו ביטוי בהצעת הרשות מיום 27.7.2014 ובניוזלטר שפורסם על ידנו בעניין. תיקון זה עשוי לשמש חלופה טובה לחברות טכנולוגיה עילית חדשות שאינן מתכוונות או יכולות לגייס הון מהציבור באמצעות הבורסה. מדובר במודל גיוס חדשני הנבחן בימים אלה במדינות נוספות בעולם כחלופה לאפיקי המימון המסורתיים.  

הקלות נוספות לחברות טכנולוגיה עילית צפויות לחול, לפי ההצעה, על תאגיד שמיד לאחר רישומו למסחר בבורסה ייכלל במדד ת"א טק-עילית, בהתאם לתקנות כאמור שיתקין בהמשך שר האוצר. תקנות אלה יעסקו בהקלות הנוגעות לחובת הגילוי, כגון אפשרות פרסומו של התשקיף בשפה האנגלית, עריכת דוחותיו הכספיים לפי כללי החשבונאות האמריקניים ופטור מדרישת ISOX לבקרה פנימית. כחלק מהקלות אלו והרצון לייצר תנאים אטרקטיביים לגיוסי הון של חברות טכנולוגיה עילית מצד הבורסה אמורה להתבצע אנליזה בלתי תלויה של חברות אלו ואף יינתנו תמרצי מס מצד רשות המיסים למשקיעים וליזמים.  

לבסוף מוצע לאפשר הקמה של קרנות הון סיכון נסחרות שישקיעו בטכנולוגיה עילית בישראל, במודל של קרנות נאמנות סגורות שניתן יהיה לסחור ביחידותיהן בבורסה.  

במסגרת הצעת החוק האמורה, מוצע אף להוסיף מנגנון גיוס חדש לכלל החברות באמצעות תשקיף מדף מלבד דוח הצעת המדף. מנגנון At The Market Offering - ATM אשר יאפשר גמישות גדולה יותר והוזלת עליות ההנפקה.     

הפניות: הצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2015