Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport ziet geen noodzaak tot het wijzingen van het huidige zorgverzekeringsstelsel. Dit heeft de minister aangegeven in een beleidsreactie op het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving ("RVS") "Zorgrelatie centraal – partnerschap leidend voor zorginkoop". RVS pleit in haar advies, onder andere, voor afschaffing van de naturapolis en voor het beëindigen van de jaarlijkse (dreiging van) selectieve inkoop. Volgens RVS zou selectieve inkoop voorbij gaan aan de professionele verantwoordelijkheid van zorgverleners en aan de zeggenschap van patiënten in de keuze voor hun zorgaanbieder. De minister beschouwt de voorstellen van RVS als ingrijpende wijzigingen van het huidige zorgverzekeringsstelsel en is niet van plan om deze door te voeren. Volgens de minister biedt het huidige stelsel inclusief selectieve inkoop voldoende keuzemogelijkheden. Bovendien vindt de minister dat de afschaffing van selectieve inkoop en naturapolissen kostenbeheersing in de zorg moeilijker maakt aangezien daarmee de checks en balances in het stelsel voor een groot deel verloren gaan. De minister zegt wel, in lijn met advies van de RVS, de ontwikkeling van het ontstaan van partnerschappen door meerjarige contractering toe te juichen, omdat hij meent dat meerjarige contracten steevast tot doel hebben de zorg voor de patiënt te verbeteren.

LEES HIER DE VOLLEDIGE ZORG NEWS UPDATE VAN WEEK 4