Nothing is certain but death and taxes. In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de mogelijkheden om onderhanden werk in de zorg aan te wenden voor werkkapitaalfinanciering. Inmiddels heeft het Gerechtshof Amsterdam hierover ook geoordeeld: verpanding van onderhanden werk in de zorg is niet succesvol indien de zorgaanbieder failleert voordat de geneeskundige behandeling is afgerond.

Onderhanden werk in de zorg

Zoals in de vorige nieuwsbrief al uiteen is gezet, is in de zorg naar haar aard sprake van relatief veel onderhanden werk: geneeskundige behandelingen die al wel (deels) zijn uitgevoerd, maar nog niet kunnen worden gedeclareerd. Vaak kan pas worden gedeclareerd wanneer de hele behandeling is afgerond of na 120 dagen gerekend vanaf het begin van de behandeling.

Verpanding van onderhanden werk

In de tussenliggende periode kan behoefte bestaan aan financiering van de bedrijfsactiviteiten. In ruil voor financiering zal gevraagd worden om zekerheden. In vergelijkbare, maar niet publiekrechtelijk beheerste sectoren, wordt die zekerheid verleend in de vorm van een pandrecht op de handelsvorderingen. Voor de financierbaarheid van zorgaanbieders kan het daarom belangrijk zijn of het mogelijk is om het onderhanden werk te verpanden.

Voorlopige conclusie

Waar de Rechtbank Amsterdam nog besliste dat het onderhanden werk voor verpanding in aanmerking komt omdat sprake is van een reeds bestaande vordering, heeft het Gerechtshof Amsterdam op 29 maart anders beslist. Het hof is van mening dat zolang niet de hele behandeling is afgerond, de vordering in verband met de vergoeding voor de zorgaanbieder nog niet bestaat. Volgens het hof geven de wet, noch de geneeskundige behandelingsovereenkomst, noch de overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar hiervoor aanleiding. Als de vordering nog niet bestaat en de zorgaanbieder failleert, komt nooit een pandrecht tot stand. Dit zorgt ervoor dat onderhanden werk veel moeilijker als zekerheid kan dienen.

Met deze uitspraak in het achterhoofd zullen financiers mogelijk minder makkelijk toetreden tot de zorgmarkt. Wij zijn benieuwd of deze zaak naar de Hoge Raad gebracht zal worden en zullen u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.