Komitéen for god Selskabsledelse (”Komitéen”) har i november 2016 offentliggjort anbefalinger for aktivt Ejerskab (”Anbefalingerne”) på opfordring af Erhvervs- og vækstministeriet. Hensigten med Anbefalingerne er blandt andet at fremme den langsigtede værdiskabelse i danske børsnoterede selskaber ved at opfordre danske institutionelle investorer til at udøve aktivt ejerskab. Komitéen anser Anbefalingerne for et hensigtsmæssigt værktøj, der også kan bidrage til øget gennemsigtighed på området.

Anbefalingerne er gældende fra 1. januar 2017. 

Danske institutionelle investorer 

Anbefalingerne er rettet mod danske institutionelle investorer, der har aktieinvesteringer (i deres kapacitet af ejere eller kapitalforvaltere) i danske børsnoterede selskaber. Anbefalingerne er altså primært henvendt til danske investeringsforeninger, forsikringsselskaber, fondsmæglerselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter. 

Komitéen bemærker desuden, at Anbefalingerne kan være til inspiration for danske institutionelle investorers aktieinvesteringer i udenlandske børsnoterede selskaber og udenlandske institutionelle investorers aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber. 

Anbefalingerne er ikke rettet til udstederne, men flere af Anbefalingerne kan have betydning for, hvordan de institutionelle investorer agerer i forhold til udstederne. Det gælder f.eks. Anbefalingerne omkring dialog med udstederne og om åbenhed vedrørende stemmeafgivning. Det er derfor også relevant for udstederne at holde sig orienteret om Anbefalingerne, og om hvordan de følges i praksis.

”Soft law” og ”følg eller forklar”-princippet 

Ligesom Komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse, er Anbefalingerne for aktivt Ejerskab ”soft law” og Anbefalingerne er baseret på ”følg eller forklar”-princippet. 

Det er således op til hver enkelt institutionel investor, om de ønsker at forholde sig til Anbefalingerne, herunder om de ønsker at følge en bestemt anbefaling eller at forklare, hvorfor de foretrækker en anden tilgang, samt hvordan investoren i stedet ønsker at indrette sig.

Anbefalingerne 

Omdrejningspunktet for de syv Anbefalinger om aktivt ejerskab er primært, at de institutionelle investorer anbefales at udarbejde og offentliggøre en politik for aktivt ejerskab, der forholder sig til visse emner.

Komitéen nævner blandt andet i sine kommentarer, at politikken bør forklare, hvordan investoren udøver aktivt ejerskab, og hvordan det indgår i investorens investeringsproces. Politikken bør eksempelvis beskrive forhold, der kan påvirke omfanget og udøvelsen af aktivt ejerskab, herunder porteføljeallokering, investeringsstrategi, ejerandelens størrelse i et selskab og det konkrete behov for at udøve indflydelse på et selskabs drift eller strategi.

De syv Anbefalinger er: 

Anbefaling 1: Politik for aktivt ejerskab 

Det anbefales, at institutionelle investorer offentliggør en politik for aktivt ejerskab i forbindelse med aktieinvesteringer i danske børsnoterede selskaber.

Anbefaling 2: Overvågning og dialog 

Det anbefales, at institutionelle investorer overvåger og er i dialog med de selskaber, de investerer i, under behørig hensyntagen til investeringsstrategien og proportionalitetsprincippet. 

Anbefaling 3: Eskalering 

Det anbefales, at institutionelle investorer som del af politikken for aktivt ejerskab fastlægger, hvordan de kan eskalere deres aktive ejerskab udover den regelmæssige overvågning og dialog.

Anbefaling 4: Samarbejde med andre investorer 

Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab forholder sig til, hvordan de samarbejder med andre investorer med henblik på at opnå større effekt og gennemslagskraft. 

Anbefaling 5: Stemmepolitik 

Det anbefales, at institutionelle investorer som en del af politikken for aktivt ejerskab vedtager en stemmepolitik og er villige til at oplyse, om og hvordan de har stemt.

Anbefaling 6: Interessekonflikter 

Det anbefales, at politikken for aktivt ejerskab indeholder en beskrivelse af, hvordan interessekonflikter i relation til aktivt ejerskab identificeres og håndteres. 

Anbefaling 7: Rapportering 

Det anbefales, at institutionelle investorer mindst én gang årligt rapporterer om deres aktiviteter inden for aktivt ejerskab, herunder stemmeaktivitet. 

Hver anbefaling er suppleret af Komitéens vejledende kommentarer, der kan være til inspiration i investorers arbejde med Anbefalingerne. Anbefalingerne og Komitéens kommentarer kan findes her.