• Opdat een overeenkomst geldig is, moet conform artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek aan vier vereisten zijn voldaan: (i) toestemming (ii) bekwaamheid (iii) bepaald voorwerp en (iv) geoorloofde oorzaak;
 • Volgens het Hof van Cassatie bestaat de oorzaak van een overeenkomst uit “de determinerende beweegredenen die elke partij ertoe hebben bewogen de overeenkomst te sluiten”;
 • De oorzaak van een overeenkomst is ongeoorloofd indien deze strijdig is met de openbare orde of met dwingende wetsbepalingen;
 • Een overeenkomst met een ongeoorloofde oorzaak wegens strijdigheid met de openbare orde is absoluut nietig en heeft geen gevolg;
 • Recent werd aan het Hof van Cassatie een bouwgeschil voorgelegd waarbij twee partijen een dadingsovereenkomst hadden afgesloten, namelijk:
  • Partij X stelde een procedure in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvV) tegen het bouwproject van Partij Y;
  • Partij X beging in het verleden zelf reeds een aantal bouwovertredingen;
  • Partij X en Y sloten vervolgens een dadingsovereenkomst waarbij (i) Partij X afstand deed van het beroep bij de RvV en (ii) Partij Y de bouwovertredingen door Partij X gedoogde;
  • Verder spraken de partijen af dat Partij X water en elektriciteit zou voorzien op de werf van Partij Y. In dit kader kwamen zij tot slot een aantal strafbedingen overeen;
  • Aangezien Partij X haar bovenstaande verbintenis inzake het voorzien van water en elektriciteit op de werf niet naleefde, vorderde Partij Y een schadevergoeding wegens niet-nakoming van de dadingsovereenkomst;
 • Het Hof van Cassatie oordeelde in haar arrest van 7 mei 2020 (Nr. C.19.0423.N) tot absolute nietigheid van de afgesloten dadingsovereenkomst tussen Partij X en Y. Het voorwerp van de dadingsovereenkomst, namelijk het gedogen van een bouwovertreding, is immers strijdig met de openbare orde en meer bepaald met de stedenbouwkundige regelgeving;
 • Het Hof van Cassatie stelt tot slot dat de niet-naleving van dergelijke absoluut nietige dadingsovereenkomst evenmin kan leiden tot schadevergoeding. De vordering tot schadevergoeding wegens niet-nakoming van de dadingsovereenkomst is dan ook ongegrond.