Kabinet wil dat bij 2% al een substantieel belang in een beursvennootschap moet worden gemeld; nu is dat 3%.

Contents

Op 23 mei 2019 is een consultatie gestart over een wetsvoorstel dat de drempel voor de melding van een substantieel belang verlaagt van 3% naar 2%. Naar huidig recht moeten houders van deelnemingen in een beursvennootschap hun belang melden bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wanneer dat 3% bereikt. De AFM maakt de meldingen vervolgens openbaar.

Het kabinet ziet - met het oog op het belang van langetermijnwaardecreatie - aanleiding om de drempel voor de initiële meldplicht te verlagen. De toelichting bij het voorstel refereert aan het feit dat de afgelopen periode bij verschillende ondernemingen de langetermijnwaardecreatie onder druk is komen te staan ten faveure van (koers)winst op de korte termijn. Het kabinet vindt het belangrijk dat er een tegenwicht wordt geboden aan kortetermijngerichtheid. Dit kan volgens het kabinet worden bewerkstelligd door een evenwichtige balans in het aandeelhoudersbestand te realiseren. Volgens de toelichting kan het verlagen van de initiële meldingsdrempel bijdragen aan een duurzame relatie van een onderneming met zijn (lange termijn) aandeelhouders door het bevorderen van een goede onderlinge en constructieve dialoog tussen aandeelhouders en de onderneming.

Het kabinet is van mening dat beleggers door de extra informatie over bepaalde concentraties van belangen, in staat zijn om beter geïnformeerd en onderbouwd een beoordeling te maken van de aandelen waarin zij mogelijk transacties willen verrichten. Op deze wijze draagt de door de voorgestelde wijzigingen bewerkstelligde transparantie bij aan een verbetering van de werking van de financiële markten, aldus de toelichting.

Voorgesteld wordt dat de drempel van 3% blijft bestaan, omdat deze van belang blijft voor beursvennootschappen en andere beleggers in verband met het agenderingsrecht uit artikel 2:114a van het Burgerlijk Wetboek.

Voor het overgangsrecht wordt voorgesteld dat beleggers die op de datum van inwerkingtreding van de wet een belang van meer dan 2% en minder dan 3% bezitten in een beursgenoteerde onderneming binnen 4 weken na inwerkingtreding van de wet een melding moeten doen bij de AFM. Als uit een eerder gedane melding aan de AFM al blijkt dat een houder van een deelneming ten minste 2% van het kapitaal of het stemrecht bezit dan hoeft geen nieuwe melding te worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als melding is gedaan van het bereiken van de 3% drempel.

De consultatie loopt tot 4 juli 2019. Hier een link naar de consultatie.

Aan de hand van de reacties in de consultatie zal beoordeeld worden of het wetsvoorstel nog moet worden aangepast. Het is nog niet bekend wanneer het uiteindelijke wetsvoorstel naar de Tweede Kamer zal worden gestuurd.