In deze Energie Update onder meer:

Rechtspraak

Gerechtshof Den Haag 30 augustus 2016, zaak 200.149.086/01, ECLI:NL:GHDHA:2016:2428

Discussie over de omvang van de vordering van de netbeheerder op de energieleverancier met betrekking tot het (door leverancier) in rekening brengen van transporttarieven bij haar afnemers zoals mondeling tussen partijen is overeengekomen (overeenkomstig het leveranciersmodel).

De vordering (in reconventie) van de leverancier dat ertoe strekt dat voor recht wordt verklaard dat de overeenkomst tussen partijen kwalificeert als een overeenkomst van opdracht en dat leverancier daarom recht heeft op loon, wordt in hoger beroep door het hof verworpen. Het feit dat de leverancier bepaalde werkzaamheden verrichtte, vloeide veeleer voort uit haar wens om het haar afnemers mogelijk te maken met één factuur zowel de netbeheerder als de energieleverancier te betalen. Hof bekrachtigt vonnis rechtbank.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 30 augustus 2016, zaak 200.177.419/01, ECLI:NL:GHSHE:2016:3797

Bewijs van ontvangst aanmaningen netbeheerder tot het afsluiten van een nieuwe leveringsovereenkomst aan geïntimeerde (met als gevolg dat bij geen gehoor tot afsluiting van de woning van gas en/of elektriciteit wordt overgegaan). Geïntimeerde heeft gezegd geen aanmaningen te hebben gezien. De kantonrechter heeft de vorderingen van netbeheerder afgewezen.

In hoger beroep overweegt het hof, onder verwijzing naar onder meer het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2013, dat er ten aanzien van het bewijs van ontvangst strenge eisen gelden.

Echter, de omstandigheid dat geïntimeerde begin 2015 zijn administratie niet op orde had, komt voor rekening en risico van geïntimeerde. Ook heeft geïntimeerde enkel gezegd dat hij de aanmaningen niet “gezien” heeft, niet dat hij die niet zou hebben ontvangen. Daarmee is de ontvangst van de aanmaningen onvoldoende betwist.

Aan netbeheerder wordt door het hof enkel een machtiging verleend om werkzaamheden uit te voeren en een veroordeling van geïntimeerde om deze werkzaamheden te gedogen (in plaats van het verlenen van toegang tot de woning van geïntimeerde). Als zou blijken dat geïntimeerde de netbeheerder niet wil toelaten tot zijn woning, dient de netbeheerder de wettelijke voorschriften betreffende het binnentreden in acht te nemen. Hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter.

ABRvS 31 augustus 2016, zaak 201311081/2/A1, ECLI:NL:RVS:2016:2354

Toewijzing broeikasgasemissierechten 2012-2020. Afdeling oordeelt dat de Staatssecretaris het gewijzigde toewijzingsbesluit terecht heeft gebaseerd op de bij het Besluit 2013/448/EU vastgestelde correctiefactor.

Het Hof van Justitie EU heeft weliswaar in zijn arrest van 28 april 2016 (zie ook onze Energie Update nr. 7 2016) voor recht verklaard dat de vaststelling van de correctiefactor bij het voornoemde Besluit ongeldig is, maar die ongeldigverklaring kan niet afdoen aan de tot tien maanden na het wijzen van het arrest op grondslag van deze correctiefactor vastgestelde maatregelen. Beroepen ongegrond.

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Besluiten

Geschilbeslechting. Producent van geur- en smaakstoffen (hierna: aangeslotene) heeft op haar terrein een windturbine (in eigendom van een derde) laten plaatsen. De aangeslotene neemt het merendeel van de door de windturbine opgewekte energie af; het deel dat onbenut blijft, wordt via de aansluiting van de producent teruggeleverd aan het net van de regionale netbeheerder (hierna: netbeheerder). Voor invoeding op het net van netbeheerder dient aangeslotene te worden beschouwd als afnemer die tevens producent is. Aangeslotene is van mening dat zij slechts afnemer is en geen producent.

ACM concludeert dat de netbeheerder, ter uitoefening van haar taken, voorwaarden en verplichtingen voor productie-eenheden en producenten, welke voortvloeien uit de codes, mag opleggen aan aangeslotene als afnemer met een productie-installatie achter de aansluiting die wordt beheerd door een derde.

Daarbij overweegt ACM onder meer dat een netbeheerder zich beweegt binnen een gereguleerd kader en dat haar taken tot en met de aansluiting op haar net lopen. Zij kan een ander dan de aangeslotene niet direct aanspreken.

Dat aangeslotene feitelijk geen producent is, doet hier niet aan af. Of de aangeslotene zelf produceert of een derde achter haar aansluiting, maakt voor het stelsel van de wet en de codes niet uit. Aangeslotene is degene die daadwerkelijk invoedt op het net van de netbeheerder. De elektriciteitscodes voorzien alleen in het systeem dat uitgaat van aangeslotenen en netbeheerders. Klacht ongegrond.

Zaak ACM 16.0293.12, 28 juli 2016

Methodebesluiten. ACM heeft op 2 september 2016 de methodebesluiten 2017-2021 op haar website gepubliceerd (inclusief de zienswijzen van belanghebbenden, verslagen van de klankbordgroepen en de bijlagen (met formules, gehanteerde WACC-methode, en de reactie van ACM op de ingediende zienswijzen).

Zaak 16.0112.52 – Methodebesluiten TenneT Transport 2017-2021

Bijlage: Staatscourant 2 september 2016, nr. 46654

Zaak 16.0111.52 – Methodebesluiten TenneT Systeemtaken 2017-2021

Bijlage: Staatscourant 2 september 2016, nr. 46653

Zaak 16.0108.52 – Methodebesluiten regionale netbeheerders gas 2017-2021

Bijlage: Staatscourant 2 september 2016, nr. 46651

Zaak 16.0109.52 – Methodebesluiten regionale netbeheerders elektriciteit 2017-2021

Bijlage: Staatscourant 2 september 2016, nr. 46652

Nieuwsbericht: ACM stelt regels vast om te komen tot redelijke transporttarieven energie, 2 september 2016

Publicaties

Codes Gas. ACM publiceert voorstel van Netbeheer Nederland inzake codewijziging transparante kostenallocatie in verband met de afsplitsing van het Regionaal Transportleidingnet (RTL-net). Dit voorstel bevat voorgestelde wijzigingen van de volgende codes:

  • Transportcode gas – LNB
  • Aansluitcode gas – LNB – Aansluiting aangelegd door GTS
  • Aansluitcode gas – LNB - Aansluitpunt

Zaak 16.0765.53, 14 juli 2016

ACM publiceert Verslag veilingopbrengsten grenscapaciteit TenneT

Zaak 16.0529.29, 8 september 2016

Wet- en regelgeving

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 augustus 2016, houdende vaststelling van regels voor het verstrekken van subsidie aan individuele eigenaren-bewoners en VvE’s in verband met het stimuleren van omvangrijke energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen (Subsidieregeling energiebesparing eigen huis).

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 september 2016 en vervalt op 1 maart 2017 (maar blijft wel van toepassing op subsidies die op grond van deze regeling vóór 1 maart 2017 zijn verleend).

Staatscourant 1 september 2016, nr. 45219

Wetsvoorstellen

Initiatiefvoorstel van wet van de leden Klaver en Samsom houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet)

Graag verwijzen wij u naar onze EnergyBit ´Klimaatwet: Energievoorziening in 2050 100% duurzaam´ van 13 september 2016.

Kamerstukken II, 2015/16, 34 534, nr. 1 (geleidende brief)

Kamerstukken II, 2015/16, 34 534, nr. 2 (voorstel van wet)

Kamerstukken II, 2015/16, 34 534, nr. 3 (Memorie van Toelichting)

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (Wet ODE) in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017; Nota naar aanleiding van het verslag, 30 augustus 2016

Kamerstukken II, 2015/16, 34 497, nr. 6

Selectie officiële publicaties

Wind op zee. Kennisgeving Minister van EZ inzake wijzigingsbesluit kavelbesluiten Borssele III, IV en V (terinzagelegging van vrijdag 2 september 2016 tot en met vrijdag 14 oktober 2016)

Staatscourant 1 september 2016, nr. 45429

Wind op zee. Kennisgeving Minister van EZ inzake wijzigingsbesluit kavelbesluiten III, IV en V windenergiegebied Borssele (niet correct opgenomen coördinaten)

Staatscourant 2 september 2016, nr. 45387

TenneT TSO B.V. publiceert nieuwe erkenningen Programma Verantwoordelijkheid (PV)

Staatscourant 31 augustus 2016, nr. 44952 (ETPA Holding B.V.)

Staatscourant 9 september 2016, nr. 45815 (Vandebron Services B.V.)

Ministeries

Biobrandstoffen. Minister van IenM publiceert Kamerbrief (met bijlagen) waarin zij onder meer ingaat op de implementatie van de ILUC-richtlijn, de toezeggingen aan de Tweede Kamer hierover en de jaarrapportage ‘hernieuwbare energie vervoer 2015’.

Graag verwijzen wij u naar onze Engelstalige EnergyBit ‘From conventional biofuels to advanced biofuels to minimise CO2 emissions’ van 22 augustus 2016.

Kamerbrief Minister van IenM, 8 september 2016

Bijlage: Rapport RVO ‘Impact assessment naar de hoogte van de in te voeren limiet voor conventionele biobrandstoffen in vervoer’, januari 2016

Bijlage: Rapport Nea ‘Nalevingsstrategie Energie voor Vervoer’, 25 juli 2016

Bijlage: Rapport Nea ‘Quick scan regelgeving dubbeltelling biobrandstoffen. Kwetsbaarheden in het systeem?’, 24 augustus 2016

Bijlage: Commissie mer ‘The Impact of Transport Biofuels on Developing Countries: Ensuring Policy Coherence’, 27 November 2015

Bijlage: Rapport Ecofys ‘Voorstel tot een subdoelstelling voor meest geavanceerde biobrandstoffen’, 11 september 2015

Bijlage: Rapportage Nea ‘Energie voor Vervoer in Nederland 2015. Naleving verplichtingen hernieuwbare energie vervoer en brandstoffen luchtverontreiniging’, 15 juli 2016

Europese ontwikkelingen

Hof van Justitie EU

Prejudiciële verwijzing. Zijn de Franse gereguleerde (leveranciers)tarieven voor de verkoop van aardgas aan eindafnemers verenigbaar met (art. 3 leden 1 en 2 van de) richtlijn 2009/73 en art. 106, lid 2, VWEU?

Het Hof: onder verwijzing naar het arrest Federutility e.a. van 20 april 2010 (zaak C-265/08), is een maatregel van interventie door de overheid in de verkoopprijs van aardgas, een maatregel die “naar zijn aard een belemmering voor de totstandkoming van een operationele interne gasmarkt vormt”, ook al staat die interventie er niet aan in de weg dat alle op de markt actieve leveranciers concurrerende aanbiedingen kunnen doen tegen prijzen die lager zijn dan die tarieven.

Mits de aan de in de richtlijn gestelde voorwaarden zijn vervuld en de betreffende maatregel het evenredigheidsbeginsel eerbiedigt, is het lidstaten toegestaan om na te gaan of in het algemeen economisch belang aan ondernemingen die in de gassector actief zijn, openbaredienstverplichtingen moeten worden opgelegd met betrekking tot de prijs voor de levering van aardgas teneinde met name de leverings- en voorzieningszekerheid en de territoriale samenhang te waarborgen.

Tot slot, zo oordeelt het Hof, verzet richtlijn 2009/73 zich niet tegen een methode van berekening van de prijs waarbij de kosten als uitgangspunt worden genomen, mits de interventie van de staat niet verder gaat dan hetgeen noodzakelijk is ter verwezenlijking van de met de interventie beoogde doelstelling van algemeen economisch belang.

Zaak C-121/15, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) / Premier ministre, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, Commission de régulation de l’énergie en ENGIE (voorheen GDF Suez) (ECLI:EU:C:2016:637), 7 september 2016

Press release Court of Justice EU (nr. 88/16), 7 September 2016

Broeikasgasemissierechten. Het hof oordeelt op de veertien, door de Nacka Tingsrätt – Mark- och miljödomstolen (kamer voor zaken betreffende onroerend goed en voor milieuzaken van het gerecht van eerste aanleg Nacka, Zweden) voorgelegde, prejudiciële vragen over onder meer de toepassing correctiefactor (deze is bepaald op basis van art. 15, lid 3) van besluit 2011/278 en is vastgesteld in art. 4 van het besluit 2013/448/EU (en in bijlage II daarbij) versus de vereisten die voortvloeien uit art. 10 bis, lid 5, van richtlijn 2003/87.

Het hof verwijst onder meer naar de arresten van Borealis Polyolefine e.a. (C-191/14, C-192/14, e.a.) van 28 april 2016 met betrekking tot de ongeldigverklaring van de correctiefactor zoals opgenomen in art. 4 van het besluit 2013/448/EU (en in bijlage II daarbij).

De overige prejudiciële vragen betreffen onder meer de vraag of kosteloze broeikasgasemissierechten kunnen worden toegekend aan een warmtebenchmark-subinstallatie waarbij de teruggewonnen warmte vervolgens wordt uitgevoerd naar privéhuishoudens.

Zaak C-180/15, Borealis AB e.a. / Naturvårdsverket, 8 september 2016

Broeikasgasemissierechten. Aan het Hof is de vraag voorgelegd welke informatie tot de relevante informatie behoort in de zin van artikel 24, lid 1, van Besluit 2011/278/EU.

E.On Kraftwerke meent dat zij niet verplicht was alle gegevens te verstrekken met betrekking tot de capaciteit, het activiteitsniveau van de krachtcentrale, of de werking van de installatie.

Het Hof oordeelt dat artikel 24, lid 1, van besluit 2011/78 zo moet worden uitgelegd dat het er niet aan in de weg staat dat een lidstaat van de ondernemingen die onder de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten in de Unie vallen en recht hebben op een kosteloze toewijzing van deze emissierechten, vereist dat zij informatie over alle geplande of effectieve veranderingen van de capaciteit, het activiteitsniveau en de werking van een installatie verstrekken, zonder deze eis te beperken tot enkel die informatie die betrekking heeft op wijzigingen die mogelijk van invloed zijn op deze toewijzing.

Zaak 461/15, E.On Kraftwerke GmbH / Bundesrepublik Deutschland (ECLI:EU:C:2016:648), 8 september 2016

EU Publicatieblad

Verordening (EU) 2016/1447 van de Commissie van 26 augustus 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting op het net van hoogspanningsgelijkstroomsystemen (i.e. HVDC-systemen) en op gelijkstroom (i.e. DC) aangesloten power park modules.

Deze Verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad, derhalve op 28 september 2016.

PbEU 8 september 2016 L 241/01