Op 15 maart 2017 is de nieuwe verordening voor officiële controles op dier- en plantgezondheid aangenomen door het Europees Parlement. Het doel van de nieuwe verordening is enerzijds de administratieve belasting voor voedselproducenten en veredelaars te verminderen. De voorschriften ten aanzien van bestaande en nieuwe officiële controles door de nationale controle-instanties zijn daartoe geïntegreerd en vereenvoudigd. Anderzijds beoogt de nieuwe verordening de voedselketen veiliger te maken door (i) de uitbreiding van de controles naar plantgezondheid en dierlijke bijproducten en (ii) efficiëntere en gerichte controles door onder andere de invoering van minimum controlefrequenties afhankelijk van het risico. Ook verplicht de nieuwe verordening de nationale instanties tot meer transparantie en verantwoording door middel van de publicatie van jaarlijkse controlerapporten. De verordening bevat voorts controlerende bevoegdheden voor de Europese Commissie zelf. Dit kunnen controles ter plekke zijn, maar ook controles in de lidstaten of in derde landen. De nieuwe verordening zal gefaseerd worden ingevoerd om de lidstaten en de industrie tijd te geven zich aan te passen aan de veranderingen.