Skatteministeriet har haft et lovforslag i hring, hvor det foresls at genindfre muligheden for omkostningsgodtgrelse til sagkyndig bistand i skattesager for selskaber og fonde. Fremsttes og gennemfres lovforslaget i undret form, vil sagkyndigt arbejde udfrt i skattesager for selskaber og fonde fra den 1. januar 2017 kunne godtgres.

Lovforslaget er led i Retsikkerhedspakke II af 3. maj 2016, der blandt andet ogs indeholder en politisk aftale om oprettelse af et skattekontor hos Folketingets Ombudsmand, udskydelse af sgsmlsfristen ved klage til ombudsmanden, kortere sagsbehandlingstider i klagesager og etablering af et Skattelovrd .

Dette udkast til lovforslag udmnter aftalen om at genindfrer omkostningsgodtgrelsen til skattepligtige selskaber og fonde samt ndringen af sgsmlsfristen. Den almindelige sgsmlsfrist p 3 mneder foresls ndret sledes, at hvis en klage over en administrativ afgrelse er indgivet til Folketingets Ombudsmand inden fristens udlb, s skal den administrative afgrelse blot indbringes for domstolene senest en mned efter, at ombudsmanden har afsluttet sin behandling af sagen.

Omkostningsgodtgrelse til sagkyndig bistand i skattesager

Selskabers og fondes mulighed for omkostningsgodtgrelse blev afskaffet som led i Forrspakke 2.0 fra 2009. Fra sager indbragt eller anlagt efter den 14. juni 2009 har selskaber og fonde ikke kunne opn omkostningsgodtgrelse. De har dog haft mulighed for at fradrage udgifter til sagkyndig bistand i skatteansttelsessager ved SKAT samt i det administrative klagesystem og i retssager.

Efter gldende regler er det sledes kun fysiske personer, herunder selvstndigt erhvervsdrivende, der kan opn omkostningsgodtgrelse til sagkyndig bistand i skattesager.

Med udkastet til lovforslaget foresls, at skattepligtige selskaber og fonde, p linje med fysiske personer, ogs skal kunne opn omkostningsgodtgrelse. Omkostningsgodtgrelsen ydes med 50 % ved pklage til en administrativ klageinstans og domstolene af en afgrelse truffet af SKAT. Dog ydes en omkostningsgodtgrelse med 100 %, hvis selskabet fr fuldt medhold eller medhold i overvejende grad, eller hvis en sag viderefres p SKAT eller Skatteministeriets initiativ uanset udfaldet af sagen. Godtgrelsen ydes til dkning af de godtgrelsesberettigede udgifter til sagens behandling ved klageinstansen eller domstolene samt til godtgrelsesberettigede udgifter afholdt efter der er truffet afgrelse, nr udgifterne direkte knytter sig til udfaldet af den trufne afgrelse og er ndvendige for at gennemfre afgrelsen.

Selskaber og fondes mulighed for at fradrage udgifter til sagkyndig bistand opretholdes. Dog prciseres det i udkastet til lovforslaget, at der ikke gives fradrag for udgifterne, nr der samtidig ydes omkostningsgodtgrelse. Der vil derfor eksempelvis ikke gives fradrag for de resterende 50 % af udgifterne i de tilflde, hvor udgifterne alene godtgres med 50 %. Modtages omkostningsgodtgrelse, er godtgrelsen skattefri, og udgiften er ikke fradragsberettiget.

Udkastet til lovforslaget skrper p en rkke punkter ogs reglerne for omkostningsgodtgrelse. Blandt andet foresls det, at det ikke skal vre muligt at opn omkostningsgodtgrelse for klager over SKATs afgrelse om omkostningsgodtgrelse. Derudover foresls det, at SKAT helt eller delvist kan undlade at udbetale omkostningsgodtgrelse inden, der er foretaget en rimelighedsvurdering af strrelsen af det ansgte belb, nr SKAT finder, at honorarkravet et benbart urimeligt. Endvidere indfres krav om, at sagkyndige efter SKATs anmodning skal indsende regnskaber med bilag for svel tidligere som for det lbende regnskabsr og andre dokumenter, der kan have betydning for SKATs kontrol med udbetaling af omkostningsgodtgrelsen, ligesom SKAT vil kunne foretage kontrolbesg hos den sagkyndige, som har ansgt om omkostningsgodtgrelse. Forslaget indeholder ogs en rkke ndringer i relation til renteberegning mv.

Efter udkastet til lovforlaget skal ndringerne have virkning for udgifter til sagkyndig bistand, hvor arbejdet er udfrt den 1. januar 2017 eller senere. Det vil sledes vre uden betydning, hvornr en sag indbragt eller anlagt. Det afgrende for, om det er muligt at opn omkostningsgodtgrelse, er om den sagkyndiges bistand er udfrt den 1. januar 2017 eller senere.