Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat het kabinet de aanbestedingsprocedure voor gemeentelijke zorg wil vereenvoudigen. 

Het gaat om zorg in het sociale domein zoals thuiszorg en jeugdhulp. Om dit te bewerkstelligen zal de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 moeten worden aangepast. Het kabinet wil er op deze manier voor zorgen dat gesprekken tussen gemeenten en zorgaanbieders niet langer over procedures gaan, maar over de inhoud van zorg en de beste manier van samenwerking. Daarnaast zal de wetswijziging moeten leiden tot een vermindering van de administratieve lasten.

Huidig systeem

De Jeugdwet en de WMO 2015 verplichten bij aanbestedingen nu nog tot gunning op basis van de zogenaamde economisch meest voordelige inschrijving (emvi). De gunning mag hierbij niet enkel gebaseerd zijn op de laagste prijs. Er moet namelijk ook worden gekeken naar kwalitatieve criteria zoals innovatie, duurzaamheid en samenwerking. Een ongewenst neveneffect van deze emvi verplichting is echter dat vaak lange discussies ontstaan tussen gemeenten en zorgaanbieders over de gehanteerde systematiek en gunningscriteria.

Schrappen emvi verplichting

De Jonge geeft aan dat het kabinet de emvi verplichting in bepaalde gevallen wenst te schrappen. De gemeenten kunnen dan een eenvoudigere aanbestedingsprocedure toepassen voor de realisatie van Jeugdwet- en WMO 2015 diensten. Gemeenten kunnen zo overheidsopdrachten gunnen aan een kleine groep van beste zorgaanbieders zonder dat zij verplicht zijn offertes uit te vragen en te vergelijken op basis van een complexe gunningssystematiek. Aan de hand van de benodigde zorgdiensten, de uitgangspunten van de gemeente en het specifieke zorglandschap zal de gemeente de selectiecriteria moeten bepalen om tot deze beperkte groep van beste partners te komen. Het verbod op gunning op basis van enkel de laagste prijs wordt wel gehandhaafd.

Europese context

Samen met staatssecretaris Keijzer van economische zaken dringt minister De Jonge al langere tijd bij de Europese Commissie aan op een evaluatie en herziening van de Europese aanbestedingsrichtlijn in het sociale domein. Volgens het kabinet lenen de nu geldende aanbestedingsregels zich niet goed voor het verkrijgen van toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede lokale zorg. In zijn brief geeft minister De Jonge aan dat dit wetsvoorstel een maatregel is totdat de huidige Europese aanbestedingsrichtlijn wordt herzien. Ondertussen blijft het kabinet met de Europese Commissie hierover in gesprek. Tot die tijd wil de minister de gemeenten en zorgaanbieders nu met nationale wetgeving tegemoet treden door de aanbestedingsprocedure voor Jeugdwet- en WMO zorg te vergemakkelijken. Heeft u vragen omtrent aanbestedingen/inkoopprocedures in de zorg? Schroom niet contact op te nemen met Redmar Damsma of uw vaste Loyens & Loeff adviseur.