UOKiK przebadał rynek mleczarski w celu wyjaśnienia, czy w relacjach między dostawcami a przetwórniami mleczarskimi dochodzi do nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. Efektem badania jest wydany właśnie raport, w którym UOKiK zawarł wskazówki, jak powinny wyglądać uczciwe umowy.

Raport UOKiK powstał w wyniku jednego z pierwszych postępowań, które urząd wszczął na gruncie nowej ustawy o przewadze kontraktowej. Tym razem przeprowadzone badanie nie było skierowane przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Prezes UOKiK, po dokonaniu analizy kilkuset umów zawartych między podmiotami działającymi na polskim rynku mleczarskim, zwrócił uwagę między innymi na:

  • stosowanie klauzuli wyłączności – na mocy której dostawcy są zobligowani do sprzedania mleczarni całości wyprodukowanego przez nich mleka i tym samym zostają pozbawieni możliwości utrzymywania jakichkolwiek relacji handlowych z innymi przetwórniami;
  • czas trwania oraz możliwość rozwiązania umowy – tu główne wątpliwości wzbudził nierównomierny rozkład praw i obowiązków stron w zakresie rozwiązania umowy;
  • sposób ustalania ceny – UOKiK nie zakwestionował możliwości ustalenia ostatecznej ceny dopiero po otrzymaniu towaru, pod warunkiem, że odbywa się to w sposób transparentny, w oparciu o z góry określone kryteria;
  • klauzula siły wyższej – wątpliwości UOKiK wzbudziły umowy, które nie zawierały lub zawierały nieprecyzyjną klauzulę siły wyższej wymaganą przez regulacje unijne w tego typu kontraktach.

Pomimo zidentyfikowanych nieprawidłowości, tym razem UOKiK nie ukarał żadnego z przedsiębiorców. Opublikowany raport ma posłużyć jako wskazówka, jakiego rodzaju praktyki mogą zostać uznane za nieuczciwe. Jednak zgodnie z zapowiedzią Prezesa UOKiK, w razie zidentyfikowania podobnych klauzul w przyszłości – urząd podejmie dalsze kroki wobec przedsiębiorców, którzy naruszają przepisy ustawy o przewadze kontraktowej.