6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("YKD Kanunu") uyarınca İstanbul Sancaktepe'de gerçekleştirilecek şehir hastanesinin inşaatı ve kiralanmasına ilişkin olarak belli istekliler arasında gerçekleştirilecek ihalenin ön yeterlik ilanı 1 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Projenin kapsamı, şehir hastanesinin yanı sıra ticari hizmet alanlarını içermektedir. Ön yeterlik başvurularının teslimi için 4 Temmuz 2018 günü saat 15.00 son tarih olarak belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce yapılan ilanda, ihaleye konsorsiyumların katılamayacağı açıkça belirtilmiş olmakla birlikte, iş ortaklıklarının ve tek başına hareket edecek kişilerin ihaleye katılması mümkündür.

Proje açıklaması: (i) Şehir hastanesinin yatak kapasitesi ilanda belirtilmemiştir; (ii) yatırım (inşaat) dönemi 3 yıl olup, gerek duyulması halinde bir yıl daha uzatılabilecektir. İşletme (kira) dönemi 25 yıl olacaktır. Buna göre, projenin toplam süresi 28 yıl veya yatırım döneminin uzatılması halinde 29 yıldır. 

Ön yeterlik şartları: 

YKD Kanunu ve alt düzenlemeleri kapsamında ihaleye katılamayacaklara ilişkin şartların yanı sıra, isteklilerin aşağıdaki mali, mesleki ve teknik kriterlere uyması gerekmektedir. Bu projeye ilişkin mali, mesleki ve teknik kriterlerin, diğer şehir hastanesi projelerine göre önemli ölçüde ağırlaştırılmış olduğu görülmektedir. 

Mali kriterler 

İsteklilerin;

i. Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 2,00 olması

ii. Öz Kaynaklar / Toplam Aktif oranının en az 0,30 olması

iii. Kısa Vadeli Banka Borçları / Öz Kaynaklar oranının en çok 0,30 olması 

gerekmektedir. Ortak girişimlerde, ortaklardan herhangi birinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl (2017) için bu şartları sağlamaması durumunda, son iki yılın (2016 - 2017) veya son üç yılın (2015 - 2016 - 2017) ortalamasının bu kriterleri sağlaması istenecektir. 

Ayrıca, isteklilerin aktif varlıklar toplamının en az 750 milyon Amerikan Doları olması zorunludur. Ortak girişimlerde bu şartın, hisse oranlarına bakılmaksızın iş ortaklığınca seçilen pilot ortak tarafından karşılanması istenecektir.

Diğer kriterler 

steklilerin;

i. Son iki (2016 - 2017) veya üç (2015 - 2016 - 2017) yıldaki ortalama cirolarının veya net satışlarının 100 milyon Amerikan Dolarından az olmaması; veya

ii. Son iki (2016 - 2017) veya üç (2015 - 2016 - 2017) yıldaki ortalama öz kaynak toplamlarının 220 milyon Amerikan Dolarından az olmaması

gerekmektedir. Bu şartlar iş ortaklığı taraflarınca birlikte karşılanabilir; ancak bu durumda pilot ortak istenen tutarın en az %51'ini tek başına karşılamalıdır. 

Banka referans mektubu: 

İsteklilerin bankalardaki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredileri ve üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatlarının toplamı 250 milyon Amerikan Dolarından daha düşük olmamalıdır. İsteklilerin bu şartın karşılandığını gösteren banka referans mektubunu sunması gerekmektedir. Bu şart iş ortaklığı taraflarınca birlikte karşılanabilir. 

Mesleki ve teknik kriterler: 

steklilerin aşağıdaki tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir:

i. son on beş yıl içinde en az 750 kapasiteli bir hastane inşaatını tamamlamış ve bu hastanenin işletme aşamasına geçmiş olması,

ii. son beş yıl içinde en az 750 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen oluşturmuş veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini tedarik etmiş olması,

iii. son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 2 milyon TL tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması,

iv. son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 3 milyon TL tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması.

steklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir. İstekli bir iş ortaklığı ise ortaklardan birinin bu belgeleri sunması yeterlidir.