Hieronder volgt een kort overzicht van de stand van zaken van diverse wetsvoorstellen.

Omgevingswet.
In april heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een aantal informatiebijeenkomsten 'Verder op weg naar de Omgevingswet' georganiseerd. De presentaties die bij deze bijeenkomsten zijn gegeven, zijn hier te vinden. Het ministerie verwacht dat het wetsvoorstel nog in 2013 aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden. De verwachte datum van inwerkingtreding is in 2018.

Daarnaast heeft Stibbe onlangs de website http://www.pgomgevingswet.nl/ gelanceerd. Op deze website kunt u de toetsversie van de Omgevingswet van 28 februari 2013 bekijken. Op de website PG Omgevingswet zijn het wetsvoorstel en de memorie van toelichting van de toetsversie samengevoegd zodat u in één oogopslag kunt zien wat met een artikel wordt bedoeld.

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten.
De Eerste Kamer heeft op 30 januari 2013 de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten aangenomen. De wet is gepubliceerd in Stb. 2013, 50 en zal naar verwachting op 1 juli 2013 in werking treden.

Wet natuurbescherming.
Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zijn op 20 augustus 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden. Op 21 december 2012 heeft de Minister van EZ in een brief aan de Tweede Kamer bericht dat het wetsvoorstel zal worden aangepast. In de procedurevergadering van woensdag 30 januari 2013 van de vaste commissie voor EZ is de staatssecretaris van EZ verzocht de Tweede Kamer schriftelijk een indicatie te geven wanneer de aanpassing op het wetsvoorstel naar de Kamer komt.

Aanbestedingswet.
Deze wet is op 1 april 2013 in werking getreden. In de vorige nieuwsbrief was de inwerkingtreding al aangekondigd. Sindsdien is de Commissie van Aanbestedingsexperts ingesteld (Stcrt. 2013, 6182)
Daarnaast is ook de Regeling modellen eigen verklaring gepubliceerd (Stcrt. 2013, 8061).

Wet houdbare overheidsfinanciën (HOF).
Op 23 april 2013 is dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. Het verslag van de stemmingsuitslagen is hier te lezen. Alle kamerstukken van het wetsvoorstel, inclusief de ingediende amendementen, zijn hier te vinden.