• Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten De Wns bevat twee onderdelen, namelijk een regeling in de Awb die betrekking heeft op schadevergoeding bij onrechtmatig bestuurshandelen en een regeling in de Awb die betrekking heeft op nadeelcompensatie (wegens rechtmatig bestuurshandelen). Op 1 juli 2013 is uitsluitend het deel dat betrekking heeft op schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten in werking getreden. Dit betreft in het bijzonder de nieuwe titel 8.4 van de Awb, waarin een verzoekschriftprocedure bij de bestuursrechter wordt geïntroduceerd. De wet is gepubliceerd in Stb. 2013, 50 en het inwerkingtredingsbesluit in Stb. 2013, 162. De gewijzigde tekst van de Awb is hier te lezen.
  • Gebruik nieuwe RO Standaarden per 1 juli 2013 verplicht Sinds 1 juli 2013 is het gebruik van de RO Standaarden 2012 verplicht. Alle gemeenten zullen vanaf nu deze standaarden moeten gebruiken voor het opstellen van hun bestemmingsplannen. Meer informatie is te vinden op de website van Geonovum.
  • Wijziging Leegstandwet De wijziging (Stb. 2013, 264) maakt het makkelijker om een leegstaand pand dat te koop staat tijdelijk te verhuren. De gewijzigde tekst van de Leegstandwet is hier te lezen.
  • Wijziging Bouwbesluit 2012 betreffende de energieprestatie van gebouwen Aanleiding voor deze wijziging van het Bouwbesluit 2012 is de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen (herziene EPBD, richtlijn 2010/31/EU) (Stb. 2013, 244).
  • Wijziging Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels Deze wetswijzing (Stb. 2013, 242) introduceert een nieuwe uniforme en duidelijke veiligheidsstandaard voor alle nieuwe en bestaande wegtunnels die langer zijn dan 250 meter. De gewijzigde tekst van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels is hier te lezen.
  • Wijziging Winkeltijdenwet Op grond van deze wetswijziging mag de gemeenteraad voortaan zelf bepalen of winkels op zondag geopend mogen zijn. De gewijzigde tekst van de Winkeltijdenwet is hier te lezen. De VNG heeft een modelverordening winkeltijden 2013 gemaakt voor gemeenten.
  • Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob Met deze wet wordt de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) uitgebreid. Door de wetswijziging wordt de Wet Bibob van toepassing op onder andere: (i) vastgoedtransacties en grondtransacties met de overheid; (ii) de exploitatie van speelautomaten; (iii) de import van vuurwerk; (iv) vergunningen in het kader van de Huisvestingswet; (v) de uitvoer, doorvoer en overdracht van strategische goederen en diensten en (vi) gemeentelijke vergunningen en ontheffingen waarvan de gemeente heeft aangegeven dat deze onder de werking van de Wet Bibob moeten vallen. Zowel de Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob als het Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob zijn in het Staatsblad gepubliceerd.
  • Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht Deze wet (Stb. 2013, 226) wijzigt een aantal juridisch-technische onvolkomenheden in de Algemene wet bestuursrecht en enige andere wetten die zijn ontstaan door de inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Wab). Tegelijk met deze Veegwet treden ook de bepalingen in de Awb over incidenteel hoger beroep (artikelen 8:110 tot en met 8:112 Awb) in werking (aldus Stb. 2013, 258).
  • Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 Op 27 juni is de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 in de Staatscourant (Stcrt. 2013, 16675) gepubliceerd. Deze versie treedt in de plaats van vorige versies van deze circulaire.
  • Tweede termijn reach Een maand geleden (op 1 juni 2013) is de tweede registratietermijn voor REACH ingegaan. Sinds 1 juni 2013 moeten alle chemische stoffen boven de 100 ton per jaar die in de EU worden geproduceerd of geïmporteerd, geregistreerd zijn bij het Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) in Helsinki. De REACH Verordening heeft tot doel om chemische stoffen veilig op de Europese markt te brengen. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie (verlening van vergunningen) en restrictie (beperking) van CHemische stoffen. Dit is de tweede van in totaal drie termijnen waarop registratieverplichtingen ingaan. Meer informatie is te vinden op de website van het RIVM.