Op 8 juli 2016 is de internetconsultatie geopend van een wetsvoorstel tot wijziging van de WION. De WION introduceerde in 2008 een nieuw systeem voor het melden van graafwerkzaamheden, het uitwisselen van informatie over de ligging van netten en het nemen van voorzorgsmaatregelen voordat gegraven wordt. De werking van de wet is in 2012 geëvalueerd en het wetsvoorstel tot wijziging geeft invulling aan een aantal aanbevelingen op grond van deze evaluatie en een aantal wensen vanuit de praktijk. De consultatie sluit op 31 augustus en is hier te vinden.

Aansluitleidingen

Allereerst wordt voorgesteld aansluitleidingen (gedeelte van een net bestemd om uitsluitend één locatie van bijvoorbeeld elektriciteit of telecommunicatie te voorzien) weer onder de werking van de wet te brengen. De verplichting tot het uitwisselen van informatie over aansluitleidingen werd in 2011 geschrapt, maar omdat uit de in 2012 uitgevoerde evaluatie bleek dat er veel graafschade ontstaat bij aansluitleidingen is voorgesteld deze weer op te nemen.

Voorzorgsmaatregelen bij graafwerkzaamheden

Omdat uit de evaluatie naar voren is gekomen dat onduidelijkheid bestaat omtrent de te volgen procedure bij graafwerkzaamheden in de directe omgeving van netten met gevaarlijke inhoud of netten van grote waarde en de te volgen procedure soms tot onnodige vertraging leidt, wordt voorgesteld de procedure voor voorzorgsmaatregelen aan te passen. De netbeheerder zal eerst aan de grondroerder melden of voorzorgsmaatregelen nodig zijn en vervolgens maken zij samen afspraken over de noodzakelijke maatregelen.

Registratie van netten

Uit de evaluatie is gebleken dat de registratie van netten op dit moment niet altijd actueel en volledig is. Voorgesteld wordt daarom de registratieverplichting voor de netbeheerder aan te scherpen en de procedure voor het melden van netten met een afwijkende ligging te wijzigen.

Informatie-uitwisseling over de ligging van kabels en leidingen

Op grond van wensen vanuit de praktijk, afkomstig van allerlei bij de WION betrokken partijen, wordt voorgesteld de wijze waarop de informatie over de ligging van kabels en leidingen wordt uitgewisseld tussen de betrokken partijen te wijzigen. Informatie-uitwisselen zal enkel nog op elektronische wijze plaatsvinden en er zal gebruik worden gemaakt van een andere digitale representatie van gegevens (in ‘vectorformaat’).

Centrale opslag

Voorgesteld wordt tot slot te voorzien in de mogelijkheid van een centrale opslag van liggingsgegevens bij een voorziening van het Kadaster.