In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

Uitspraken

Rechtbank Den Haag 3 februari 2016, gemeente Aa en Hunze & gemeente Borger-Odoorn / de Staat der Nederlanden (zaak C-09-500756-KG ZA 15-1822, ECLI:NL:RBDHA:2016:997)

(vordering afgewezen om de Staat te verbieden verdere planologische medewerking te verlenen aan de vestiging van windturbines in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn; de windturbines moeten als één productie-installatie worden beschouwd zodat de Staat zich terecht beroept op de hem op grond van de rijkscoördinatieregeling toekomende bevoegdheden.)

Rechtbank Rotterdam 5 februari 2016, Stedin Netbeheer B.V. / Klapwijk Rioolservice B.V. (zaak KTN-4193761_05022016, ECLI:NL:RBROT:2016:671)

(veroordeling grondroerder voor graafschade aan kabels en leidingen; zorgvuldig graven)

Nederland – Energiekamer

(Ontwerp/concept)besluiten

Richtsnoeren

Persberichten

Overige publicaties

Financiële gegevens vergunningaanvrager voor leveren energie aan kleinverbruikers, 29 januari 2016

Voorstel Netbeheer Nederland over transiënte (kortdurende) overspanningen in HS-netten, 5 februari 2016

Zienswijze gewijzigde methodebesluiten TenneT (2014-2016), 11 februari 2016

Verslag overleg met netbeheerders 21 januari 2016, 11 februari 2016

Verslag overleg met netbeheerders 3 februari 2016, 11 februari 2016

Nederland – Parlement

Kamerstukken

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Staatssecretarissen van EZ en IenM over actieplan mondiaal duurzaam bosbeheer, 26 januari 2016

(TK 2015-2016, 30 196, nr. 386)

Green Deal; brief van de Minister van EZ en de Staatssecretaris van IenM over strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030, 27 januari 2016

(TK 2015-2016, 33 043, nr. 63)

Stimulering duurzame energieproductie; brief van de Minister van EZ over samen energieprojecten realiseren: visie op omgevingsmanagement, 1 februari 2016

TK 2015-2016, 30 196 & 31 239, nr. 211)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van EZ over budget energie-innovatie, 2 februari 2016

(TK 2015-2016, 30 196, nr. 387)

Duurzame ontwikkeling en beleid; nader gewijzigde motie over het openstellen in de SDE+ van de bij- en meestook van biomassa, 2 februari 2016

(TK 2015-2016, 30 196, nr. 388)

Kamervragen

Vragen van het Kamerlid Vos en Van Tongeren aan de Minister van EZ over de besteding van miljarden aan biomassa bijstook in kolencentrales (ingezonden 11 januari 2016); antwoord van de Minister van EZ, 2 februari 2016

(TK 2015-2016, aanhangselnr. 1358) 

Kennisgeving (ontwerp)besluiten

Kennisgeving mededeling terinzagelegging van een voorstel tot wijziging van de Netcode Elektriciteit

(Staatscourant 5 februari 2016, nr. 5523)

Bekendmaking Coördinatiebesluit Noord-West 380 kV EOS-VVL 

(Staatscourant 5 februari 2016, nr. 5976)

Regelingen

Wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2016 in verband met subsidie voor het opstellen van energie-efficiëntieplannen

(Staatscourant 1 februari 2016, nr. 3835)

Wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2016 in verband met wijziging van de subsidiemodule Topsector energieprojecten, verschuiving van subsidieplafonds en enkele technische aanpassingen

(Staatscourant 1 februari 2016, nr. 3896)

Wijziging Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit t.b.v. vaststellen tarieven 2016

(Staatscourant 8 februari 2016, nr. 6939)

Persberichten

Nieuwsbericht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Internationale interesse windenergieprojecten in Izmir, 2 februari 2016

EU – Commissie

Persberichten

Overig

Tuesday 16 February: Energy Union – Commission presents energy security package, undated

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Persberichten

ACER publishes a report with main voluntary achievements towards the single EU energy market, 9 February 2016

Overig

EU – CEER & ERGEG