De ministerraad heeft tijdens haar vergadering op 30 maart 2018 het voorontwerp van wet van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block goedgekeurd over de gebundelde financiering van de ziekenhuisactiviteiten. Dit heeft de ministerraad via een persbericht laten weten.

Het voorontwerp houdt in dat een identiek bedrag zal worden gefactureerd bij opnames van patiënten die een standaardproces van zorg vereisen dat gelijkaardig is voor elke patiënt en voor elk ziekenhuis. Dit bedrag zal de volledige som van alle honoraria omvatten, behoudens uitzonderingen, en dit los van de effectief verrichte verstrekkingen.

Deze regeling is in lijn met het huidige systeem van de referentiebedragen dat eveneens werd opgericht als doel verschillen in bedragen wegwerken tussen ziekenhuizen die dezelfde aandoeningen behandelen. Het bedrag wordt voor een bepaalde aandoening per ziekenhuis vergeleken met het referentiebedrag dat een nationaal gemiddelde vormt van de reële uitgaven, verhoogd met 10 %. Dit gemiddelde wordt berekend per aandoening, per graad van ernst en per groep van verstrekkingen. 

Het nieuwe voorstel van Minister De Block zet bijgevolg nog een stap verder naar de harmonisering van de medische praktijkvoering in ziekenhuizen voor aandoeningen die vaak voorkomen en weinig ernstig zijn. Binnenkort zullen geen referentiebedragen meer toegepast worden maar zou een “uniforme prijs voor eenzelfde product” gehanteerd worden. Daardoor zou voor elk ziekenhuis eenzelfde financiering worden voorzien voor elke patiënt in dezelfde laagvariabele patiëntengroep.    Deze nieuwe maatregel wordt momenteel onderzocht door de Raad van State en zal vermoedelijk vanaf september 2018 van kracht gaan. Het systeem van de referentiebedragen dat momenteel van toepassing is, zal worden afgeschaft voor alle behandelingen, ook al worden deze niet opgenomen in het nieuw systeem.