Dne 22. prosince 2015 předložila Vláda Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 679 návrh zákona o spotřebitelském úvěru.

Deklarovaným cílem návrhu je zejména dosažení souladu právních předpisů ČR a EU, implementace několika evropských směrnic do českého právního řádu, snížení počtu nebankovních poskytovatelů půjček a zefektivnění dohledu nad těmito subjekty.

Dle návrhu budou muset poskytovatelé spotřebitelských úvěrů k získání akreditace od ČNB splnit celou řadu kvalifikačních podmínek. Takovými podmínkami bude například minimální limit na základní kapitál ve výši 20 miliónu korun, splnění odborné způsobilosti nebo prokázání důvěryhodnosti. S těmito bariérami pro vstup do podnikání se poskytovatelé spotřebitelských úvěrů budou muset vypořádat do dvou let od účinnosti zákona, která je navrhována na den 21. března 2016. Akreditace bude udělována pouze na dobu 5 let s možností jejího následného prodloužení na základě zaplacení správního poplatku. V případě udělení akreditace budou tyto subjekty navíc zapisované do registru vedeného ČNB. Dále se podmínky zpřísní i pro zprostředkovatele nebankovních úvěrů, kdy bude i tento typ podnikání podléhat povolovacímu nebo registračnímu režimu u ČNB.

Návrh zákona má dále omezit výši smluvních pokut, které budou moci poskytovatelé úvěrů po spotřebitelích požadovat. Návrh stanovuje strop pro smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z částky, ohledné níž je spotřebitel v prodlení a také souhrnné maximum všech smluvních pokut ve výši 70 % z jistiny. Celkově však smluvní pokuty nebudou moci překročit částku 200 tisíc korun.

Návrh dále zavádí zákaz vázaného prodeje při zprostředkování spotřebitelského úvěru. Poskytovatel nebude moci omezit spotřebitele ve výběru poskytovatele doplňkové finanční služby, pokud bude uzavření úvěrové smlouvy podmíněno uzavřením smlouvy o doplňkové finanční službě. Ze zákazu vázaného prodeje budou učiněny tři výjimky, první dvě pro platební nebo spořicí účty kde u stavebního spoření je ze zá- kona nerozlučně spjato vedení spořicího účtu a poskytnutí úvěru, třetí výjimka je činěna pro účely financování vozidel, kde financující společ- nost potřebuje kontrolu nad kvalitou pojištění jí financovaného vozidla.

Další novinkou, kterou návrh zavádí, je odklad realizace zástavního práva. Dle návrhu bude věřitel oprávněn zástavu zajišťující spotřebitelský úvěr na bydlení zpeněžit nejdříve po uplynutí 6 měsíců poté, co spotřebiteli oznámí, že hodlá prodat nemovitou věc zajišťující spotřebitelský úvěr.

V neposlední řádě návrh zavádí tzv. „lhůtu na rozmyšlenou“, kdy bude spotřebiteli poskytnuta lhůta 14 dnů, ve které bude mít možnost prostudovat závazný návrh smluvních podmínek ke smlouvě o úvěru na bydlení a rozhodnout se, zda smlouvu uzavře či nikoliv. V pří- padě, že spotřebitel do 14 dní oznámí poskytovateli nebo zprostředkovateli, že návrh smlouvy přijímá, bude poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu smlouvu uzavřít a to na základě předloženého návrhu smluvních podmínek s tím, že uzavření této smlouvy bude možné vymáhat soudně postupem dle ust. § 1787 občanského zákoníku.