Dne 19. října 2015 postoupila Poslanecká sněmovna jako tisk č. 139 Senátu vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“), a některé další zákony. Návrh si mimo jiné dává za cíl úplnou transpozici směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům a směrnice 2013/11/EU o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Nejvýznamnější novinkou v předmětném návrhu je rozšíření působnosti ZOS o mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Nově se v návaznosti na implementovanou evropskou legislativu také ruší výjimka, která vylučovala vztáhnutí zákazu nekalých obchodních praktik i na tzv. svobodná povolání, tedy na podnikatelskou činnost vykonávanou na základě jiného než živnostenského zákona (lékaři, advokáti, auditoři atd.). Dle návrhu tedy i služby poskytované mimo režim živnostenského zákona budou podléhat zákazu nekalých obchodních praktik a ZOS jako celku.

Prodávající má být dále dle návrhu zákona povinen informovat spotřebitele o orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Těmito orgány mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mají být v oblasti finančních služeb finanční arbitr, v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad, v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad a v ostatních případech Česká obchodní inspekce jako obecný orgán ochrany spotřebitele. Pokud není dána působnost některého ze zmíněných orgánů, je orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Procesní úprava řešení spotřebitelských sporů pak bude obsažena v příslušných zvláštních zákonech upravujících jednotlivé orgány mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, a to s výjimkou České obchodní inspekce, u které je postup stanoven v nové části čtvrté ZOS. U přeshraničních sporů má pomáhat spotřebitelům v přístupu k příslušnému orgánu mimosoudního rešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Aktivní legitimaci k podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu bude mít dle návrhu spotřebitel, a to pouze za předpokladu, že se předtím pokusil spotřebitelský spor vyřešit přímo s obchodníkem. Zároveň je spotřebiteli stanovena pro podání návrhu jednoletá prekluzivní lhůta, která začíná běžet ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo u obchodníka poprvé. Po podání návrhu bude mít obchodník povinnost se k němu vyjádřit v patnáctidenní lhůtě, jinak se dopustí správního deliktu.

Návrh zákona počítá pro vyřešení spotřebitelského sporu se lhůtou, která nesmí, s výjimkou zvlášť složitých sporů, být delší než 90 dnů od jeho zahájení. Návrh zákona počítá také s možností ukončit řešení spotřebitelského sporu, a to zejména soukromoprávní dohodou mezi spotřebitelem a obchodníkem, jednostranným prohlášením spotřebitele,   smrtí   spotřebitele   nebo   uplynutím   lhůty k  vyřešení   sporu.   Každá   strana   si   náklady   spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů dle návrhu zákona ponese sama.

Změn má dle návrhu zákona doznat i úprava dozoru nad ochranou spotřebitele, a to v souvislosti s výše zmiňovaným zahrnutím podnikatelské činnosti svobodných povolání do působnosti ZOS. Dozor nad ochranou spotřebitele ve vztahu k profesím vykonávaným členy profesní komory má provádět orgán k tomu určený zvláštním právním předpisem (typicky Česká advokátní komora, Česká lékařská komora), dle stavovských předpisů pak budou ukládány i sankce za jednotlivá porušení povinností stanovených ZOS. Tato změna v praxi bude znamenat významné posílení kontroly nad výkonem svobodných povolání ve vztahu k ochraně spotřebitelů.

Senát vládní návrh zákona o změně ZOS projednal na své schůzi dne 11. listopadu a vrátil jej Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Tyto jsou však pouze gramatického a technického rázu a na důležitých bodech návrhu nic podstatně nemění.