Bhem loskho roku zpracovaly inkasn agentury v Cesk republice pohledvky v objemu pes 21,3 miliard korun, piblizn o 1,1 miliardy mn, nez v roce 2014. Prmrn vse pohledvky, kterou se inkasn agentura v roce 2015 zabvala, klesla o 1 005 Kc na 12 792 Kc. Pohledvky za domcnostmi cinily 84,5 procent poctu pohledvek pedanch do sprvy inkasnm agenturm v danm roce. Vyplv to z vsledk pravidelnho przkumu trhu mimosoudnho inkasa v Cesk republice, kter uskutecnila Asociace inkasnch agentur ve spoluprci se spolecnost EY.

,,Po velkm propadu v roce 2013 inkasn trh stagnuje, coz potvrdily i vsledky za losk rok. Nkter inkasn agentury ukoncily svoji cinnost, dals se zacnaj orientovat na jin oblasti psoben. Aktuln je mimosoudn esen nesplcench dluh vystaveno hrozb omezen novmi nvrhy zkon. Je reln nebezpec, ze vitel budou donuceni spory s dluznky esit pedevsm soudn a exekucn, namsto sjednvn dohod o odlozen splatnosti pomoc inkasnch agentur," tvrd prezident Asociace inkasnch agentur Radek Lastovicka.

Objem pohledvek klesl, jejich pocet stoupl

Inkasn agentury loni zpracovaly piblizn 1,66 milionu novch pohledvek v objemu piblizn 21,3 miliard Kc a vytv vce nez 1 300 pracovnch mst. Ackoliv objem novch pohledvek znateln klesl, jejich pocet mrn vzrostl - zhruba o 43 tisc kus. Przkum ukzal dvoutetinov nrst poctu odkoupench pohledvek, kter cinily 15,3 procent z pohledvek pijatch inkasnmi agenturami v roce 2015. Zrove vsak poklesla prmrn velikost odkupovanch pohledvek. Potvrzuje se tak racionalita chovn vitel, kte sami es sv vts pohledvky, zatmco prodvaj drobn pohledvky, kter se jim nevyplc esit intern. ,,Od roku 2012 doslo celkov k propadu pohledvek pedvanch inkasnm agenturm o 8,7 miliard korun, coz je tm 30 procent. Mezirocn inkasn trh pisel o dalsch 300 pracovnch mst. Pocet pohledvek pedvanch inkasnm agenturm v poslednch tech letech vsak mzeme oznacit za stabiln," vysvtluje partner oddlen transakcnho poradenstv spolecnosti EY Marek Jindra. Prmrn vse trzeb z inkasn cinnosti na jednu inkasn agenturu v roce 2015 byla 55,1 milion korun, pocet zamstnanc byl 35 a pi piblizn 700 milionech Kc rocn pijatch pohledvek dokzala v prmru vitelm zajistit navrcen tm 200 milion korun.

Co pinese zkon o spotebitelskm vru?

Aktulnm tmatem, kter mze velmi zashnout do cinnosti inkasnch agentur je prv Poslaneckou snmovnou CR projednvan zkon o spotebitelskm vru. ,,Zkon se snaz postihnout a regulovat mnoho vc najednou, a to vcetn mimosoudnho inkasa. Hlavn cinnost inkasnch agentur je sjednvn spltkovch kalend vcetn dohod o zmn nkterch podmnek pvodnho spotebitelskho vru. Na trhu nyn panuje velk nejistota, zda nechtnm efektem zkona nebude znemoznn nkterch forem mimosoudnch dohod s dluznky sjednvanch nyn prostednictvm inkasnch agentur, kter by vystilo ve zvsen soudnch a exekucnch postih dluznk," uvedl advokt Weinhold Legal Zbysek Kordac.

Clenov Asociace inkasnch agentur pijali etick kodex

Inkasn agentury jsou mimosoudn vymahaci dluh nejedn se o exekutory poven soudem. Zatmco cinnost exekutor je regulovna zkonem, definice inkasn agentury stle chyb. Inkasn agentury jsou sdruzeny Asociace inkasnch agentur s vlastnm etickm kodexem, kter je krom jinho

zastupuje na mezinrodn rovni. Asociace inkasnch agentur byla zalozena v roce 2002 a od roku 2006 je clenem FENCA (Federation of European National Collection Associations, Evropsk federace nrodnch asociac inkasnch agentur). Clenov Asociace inkasnch agentur jsou nejvznamnjs spolecnosti psobc v oblasti sprvy a inkasa pohledvek, kter pijaly etick kodex, ve kterm se mimo jin zavazuj k psnmu dodrzovn zkon Cesk republiky, ochran osobnch dat a respektovn osobn nedotknutelnosti dluznk, s clem postupovat vzdy tak, aby stoupala dvra veejnosti v cinnost inkasnch agentur.

przkumu se zcastnili tm vsichni vznamn hrci na trhu

asociace inkasnch agentur uskutecnila ve spoluprci se spolecnost ey pravideln przkum trhu inkasnch agentur. V poad jiz devtho przkumu se zcastnil ustlen pocet 24 inkasnch agentur, mezi ktermi byli tm vsichni vznamn hrci na trhu. Podle odhadu tak przkum pokrv 80 procent trhu inkasnch sluzeb v Cesk republice. Sbr dat a jejich vyhodnocen se uskutecnily v beznu 2016. Inkasn agentury oslovila spolecnost ey formou elektronickho web dotaznku. Data navazovala na obdobn przkum z pedchozch let tak, aby bylo mozn vysledovat trzn trendy. Dotazy byly zameny na daje o inkasn cinnosti z let 2014 a 2015 a na vhled pro rok 2016. Cst daj odpovd informacm shromazovanm v rmci pravidelnho evropskho przkumu inkasnho trhu feNCa (federation of european National Collection associations). Spolecnost ey je pednm celosvtovm poskytovatelem odbornch poradenskch sluzeb v oblasti auditu, dan, transakcnho a podnikovho poradenstv. Znalost problematiky a kvalita sluzeb, kter poskytuje, pispvaj k posilovn dvry v kapitlov trhy i v ekonomiky celho svta.