De IGZ heeft haar Meerjarenbeleidsplan ‘Gezond Vertrouwen’ voor de jaren 2016 – 2019 en haar Werkplan 2016 bekend gemaakt. In het Meerjarenbeleidsplan beschrijft de IGZ haar strategische, meerjarige focus op het toezicht door en de organisatie van de IGZ. Tot welke concrete toezichtactiviteiten dit in 2016 zal leiden, is opgenomen in haar Werkplan 2016.

De vijf risicothema’s die dit jaar onder de aandacht van de IGZ staan, zijn: de effecten van de veranderingen in de zorg, bestuurlijke verantwoordelijkheid (governance), medicatieveiligheid, verpleegzorg en disfunctionerende beroepsbeoefenaren. Daarnaast houdt de IGZ sectorgericht toezicht. 

Voor 2016 ziet de IGZ de rol van een gezaghebbende, proactieve toezichthouder die flexibel inspeelt op de veranderingen in haar omgeving en die gelijktijdig standvastig is voor haar weggelegd. Met als fundament voor haar toezicht: ‘gezond vertrouwen’. 

De IGZ stelt het belangrijk te vinden dat een zorgaanbieder investeert in continue verbetering van de zorgverlening en daarbij leert van incidenten. Dit ‘lerende vermogen’ van zorgaanbieders wordt van groot belang geacht. Het vertrouwen van IGZ in de intrinsieke motivatie van zorgaanbieders om de best mogelijke zorg te verlenen, brengt tegelijkertijd mee dat de IGZ strenger toezicht zal houden op de bestuurlijke verantwoordelijkheden van zorgaanbieders. 

De IGZ zal meer toezien op de manier waarop een zorgaanbieder zijn organisatie bestuurt en hoe de raad van toezicht functioneert. Zorgprofessionals en bestuurders zullen nadrukkelijker aangesproken worden op hun verantwoordelijkheden, onder het motto ‘ingrijpen voordat risico’s zich voordoen’. 

Als de IGZ echter constateert dat de kwaliteit en veiligheid van zorg onvoldoende gewaarborgd zijn, dan zal zij daadkrachtig ingrijpen en maatregelen opleggen. Een belangrijke wijziging in de handhavingsbevoegdheden van de IGZ is dat de IGZ per 1 januari jl. sneller kan ingrijpen bij falende zorgbestuurders. Zo kan als ‘ultimum remedium’ een aanwijzing worden opgelegd dat de raad van bestuur of raad van toezicht wordt uitgebreid of zelfs dat een of meerdere leden worden vervangen. Bij handhavend optreden zal de IGZ oog hebben voor de balans tussen het stimuleren van zorgaanbieders voor verbetering van de zorgverlening en het nemen van maatregelen. 

De IGZ tracht voor 2016 een beleid neer te zetten waarin wordt gestreefd naar een toezicht dat beter recht doet aan het belang van de cliënt. Goede governance is hierbij ‘key’. Mocht u zich nader in het onderwerp ‘governance’ willen verdiepen dan raadt het Zorgteam van harte het recent verschenen ‘Handboek compliance in de zorg’ aan.