De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam ("OK") stelt een onderzoek in op verzoek van de Centrale Cliëntenraad van DeSeizoenen ("CCr") naar het beleid en de gang van zaken van de zorginstelling DeSeizoenen vanwege een (schijn van) belangenverstrengeling aan de kant van het bestuur en (een deel van) de raad van commissarissen. DeSeizoenen is opgericht in 2011 om een deel van de failliete Stichting Zonnehuizen over te nemen. Vervolgens is het vastgoed van de stichting overgedragen aan een zustervennootschap van DeSeizoenen, de vastgoed-bv, deels gefinancierd door de bank en deels door een achtergestelde lening van DeSeizoenen. Tussen DeSeizoenen en de zustervennootschap is tevens een huurovereenkomst gesloten voor de duur van 10 jaar. 

De CCr heeft aangevoerd dat bij hem bezorgdheid bestaat dat publieke middelen die bestemd zijn voor de zorg o.a. via de huurovereenkomst wegvloeien. De OK oordeelt dat de wenselijkheid van bovengenoemde constructie niet ter beoordeling van de OK staat. Dat de constructie niet in strijd is met wet- en regelgeving – zoals het verbod op winstuitkering – betreft immers een politieke keuze. 

Daarnaast heeft de CCr aangevoerd dat bovengenoemde structuur niet op een juiste wijze tot stand is gekomen doordat de regels van belangenverstrengeling niet (voldoende) zijn nageleefd. De OK concludeert dat al met al blijkt dat bij de onderhavige constructie DeSeizoenen voor een belangrijk deel het ondernemersrisico draagt en niet de vastgoed-bv, terwijl de voordelen niet aan haar, maar aan (indirecte) aandeelhouders toevallen via een vennootschap waarvoor het winstuitkeringsverbod niet geldt. Mede gelet op het feit dat (indirecte) aandeelhouders van DeSeizoenen ook bestuurs- dan wel commissarisfuncties binnen DeSeizoenen bekleden, oordeelt de OK dat het moeilijk lijkt te betwisten dat sprake is geweest van een (schijn van) belangverstrengeling. De OK beveelt dan ook een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van DeSeizoenen, voor zover het gaat om haar rol bij het faciliteren van de constructie rond het vastgoed en het aangaan van de in verband daarmee gesloten leningovereenkomst en huurovereenkomsten. 

Lees hier de volledige Zorg News Update van week 18