07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile vergi mevzuatımıza yeni vergilerin kazandırılmış ve çeşitli vergi kanunlarında değişiklikler yapılmıştır. Kanun ile getirilen yeni vergiler şunlardır: 

1- Dijital Hizmet Vergisi: Türkiye’de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmeti, içerik satışı, içeriklerin dijital ortamda izlenmesi, dinlenmesi, oynanması, elektronik cihazlara kaydedilmesine yönelik hizmet sunulması, kullanıcıların etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların işletilmesi ile bu sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri dijital hizmet vergisine tabi olacaktır. Verginin matrahı elde edilen “hasılat” olup, %7.5 oranında bir verginin her ay beyan edilip ödenmesi planlanmaktadır. Söz konusu verginin muhatabı olabilmek için de dijital hizmetlerden elde edilen hasılatın Türkiye’de 20 milyon TL, dünya genelinde ise 750 milyon Avro veya muadili yabancı parayı aşması gerekmektedir. 

2- Konaklama Vergisi: Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetten yararlananlara sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, plaj, termal ve benzeri alanların kullanımı hizmetleri gibi diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabi olacaktır. Söz konusu vergi bu hizmetlerin bedeli (KDV hariç hasılatı) üzerinden %2 (31.12.2020’ye kadar %1) oranında alınacak ve konaklama işletmelerince aylık olarak beyan edilip ödenecektir. 

3- Değerli Konut Vergisi: Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5 milyon TL’nin üzerinde olan mesken (konut) niteliğindeki taşınmazların bu değerleri üzerinden konutun değerine göre binde 3, binde 6 veya binde 10 oranında her yıl beyan edilecek ve iki taksitte ödenecek olan değerli konut vergisi alınması öngörülmektedir. Tek konutu olan ve bir geliri bulunmayan veya tek geliri emekli maaşı olanlar bu vergiden muaf olacaktır. Bu vergi belediyelere her yıl ödenen emlak vergisine ilave olarak alınacak olup gelirleri de genel bütçeye aktarılacak ve konutun bulunduğu belediyelere bu gelirden aktarım yapılmayacaktır. 

Kanun teklifi ile getirilmesi öngörülen bu yeni vergiler dışında diğer vergisel düzenlemeler ise kısaca şu şekilde özetlenebilir: 

 • Döviz işlemlerindeki BSMV oranı binde 1’den binde 2’ye çıkarılmaktadır. 
 • 500.000 TL üzerinde gelir elde eden gerçek kişiler için vergi oranı %35’ten %40 çıkarılmaktadır. 
 • 500.000 TL üzerinde telif kazancı elde edenler için uygulanmakta olan serbest meslek kazancı istisnası kaldırılmaktadır.
 • Çalışanların işyerine ulaşımlarının sağlanması için yapılan yol yardımının günlük 10 TL’si gelir vergisinden istisna kılınmaktadır. 
 • Kiralanan binek otomobillerin kira giderlerinin aylık 5.500 TL’si, sahip olunan binek otomobillerinin giderlerinin ise %70’i gider olarak dikkate alınabilecektir. 
 • Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 TL’ye kadarlık kısmının gider olarak dikkate alınması; binek otomobillerin sadece 135.000 TL’si (ÖTV ve KDV maliyete eklenmişse toplam 250.000 TL) üzerinden hesaplanan amortismanın gider olarak dikkate alınması öngörülmektedir.
 • Tek işverenden alınan ücret 500.000 TL üzerindeyse beyanname verilmesi gerekmektedir.
 • Sporculara ücretlerinden kesilen stopaj oranı %20’ye çıkarılmakta ve 500.000 TL üzerindeki sporcu ücretleri için beyanname verilmesi öngörülmektedir. Ayrıca, spor hakemlerinin ücretlerine yönelik gelir vergisi istisnası amatör sporlar için sınırlandırılmaktadır. 
 • Sahte belge düzenleme riski yüksek olduğu tespit edilenlerin mükellefiyetlerinin analiz ve değerlendirme sonucunda terkin edilmesi sağlanmaktadır.
 • Izaha davet müessesine ilişkin olarak mükellefler lehine düzenlemeler yapılmaktadır.
 • Vergi davalarına ilişkin olarak da kanun yolundan vaz geçilmesi halinde ilk derece mahkemesi kararına bağlı olarak vergi aslı ve vergi cezalarında indirim öngörülmektedir.