Op de hoogte blijven? In dit overzicht zijn de voor de Nederlandse en Belgische energiesector relevante nationale (en eventueel ook Europese) wet- en regelgeving opgenomen.

U kunt steeds, door op de vindplaats (onderstreept) te klikken, direct naar de betreffende officiële publicatie. De in dit nieuwsbericht opgenomen publicaties zien op de periode november en december 2019.

NL – Wetten | Koninklijke Besluiten

U kunt steeds, door op de vindplaats (onderstreept) te klikken, direct naar de betreffende officiële publicatie. De in dit nieuwsbericht opgenomen publicaties zien op de periode november en december 2019.

NL – Wetten | Koninklijke Besluiten

 • Besluit van 25 november 2019, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelonderdelen van de Wet van 9 april 2018 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)

Staatsblad 2019, 454

 • Besluit van 13 december 2019 tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS

Staatsblad 2019, 491

 • Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Staatsblad 2019, 493

 • Besluit van 13 december 2019, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw

Staatsblad 2019, 501

 • Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord

Staatsblad 2019, 511

 • Overige fiscale maatregelen 2020

Staatsblad 2019, 512

NL – Ministeriële regelingen en besluiten

 • Besluit van 31 oktober 2019, houdende, departementale herindeling met betrekking tot versterking gebouwen en toekomstbestendig maken van Groningen

Staatscourant 12 november 2019, nr. 61402

 • Besluit van de Minister van BZK van 5 november 2019, houdende tijdelijke verlening van mandaat, volmacht en machtiging op het terrein van versterking van gebouwen en het toekomstbestendig maken van Groningen (Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging versterking gebouwen Groningen)

Staatscourant 12 november 2019, nr. 61547

 • Regeling van de Minister van EZK van 7 november 2019, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de ophoging van de subsidieplafonds van de subsidiemodule Waterstof en de subsidiemodule Energie en industrie: joint industry projects

Staatscourant 14 november 2019, nr. 62335

 • Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen, de Staatssecretaris van Defensie, de Minister van EZK, de Minister IenW, de Minister van LNV en de Minister van OCW van 21 november 2019, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsregeling)

Staatscourant 22 november 2019, nr. 56288

 • Regeling van de Minister van EZK van 22 november 2019, tot wijziging van de Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie 2020 in verband met enkele technische verbeteringen

Staatscourant 26 november 2019, nr. 65356

 • Regeling van de Minister van IenW, van 26 november 2019, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling drinkwater BES en rioolwaterzuiveringsinstallatie Bonaire 2018 tot en met 2022

Staatscourant 27 november 2019, nr. 65044

 • Regeling van de Staatssecretaris van EZK van 22 november 2019, tot wijziging van de Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek in verband met de vaststelling van de programmasubsidie Deltares voor onderzoeksthema Mijnbouwactiviteiten en Energietransitie

Staatscourant 3 december 2019, nr. 65706

 • Besluit van de Minister van EZK, houdende specifieke verdeling van taken en stemrechten in verband met Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering

Staatscourant 5 december 2019, nr. 66161

 • Besluit van de Minister van EZK van 29 november 2019, houdende beleidsregels over het buiten gebruik stellen van boorgaten en putten (Beleidsregel buiten gebruik stellen boorgaten en putten)

Staatscourant 6 december 2019, nr. 66474

 • Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 25 november 2019, houdende wijziging van de Regeling basisregistratie ondergrond met betrekking tot het toevoegen van registratieobjecten en het aanwijzen van een beheerder

Staatscourant 10 december 2019, nr. 53514

 • Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 6 december 2019, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001 (vaststelling Energielijst 2020)

Staatscourant 11 december 2019, nr. 67184

 • Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 9 december 2019 tot wijziging en aanvulling van de Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet (Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet (derde tranche))

Staatscourant 11 december 2019, nr. 66467

 • Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen, van 10 december 2019, houdende vaststelling van regels voor subsidies ter bevordering van het gebruik van LNG door wegvervoerders (Subsidieregeling LNG)

Staatscourant 11 december 2019, nr. 67206

 • Besluit van de Minister voor Milieu en Wonen van 10 december 2019, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de subsidiëring van activiteiten in het kader van de Subsidieregeling LNG

Staatscourant 11 december 2019, nr. 65566

 • Regeling van de Minister van EZK en de Minister van LNV van 13 december 2019, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZK-subsidie-instrumenten en LNV-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020)

Staatscourant 17 december 2019, nr. 67909

 • Regeling van de Minister van EZK van 13 december 2019, houdende nadere regels tot vergunningverlening windenergie op zee voor het kavel V van het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) (Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavel V Hollandse Kust (noord))

Staatscourant 17 december 2019, nr. 68472

 • Regeling van de Minister van EZK van 13 december 2019, tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong in verband met toevoeging van certificaten van oorsprong voor niet-netlevering, het vaststellen van tarieven voor 2020 en enkele technische verbeteringen

Staatscourant 17 december 2019, nr. 69604

 • Regeling van de Minister van EZK van 16 december 2019, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de wijziging en openstelling van de subsidiemodules Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+) en Topsector Energiestudies Industrie

Staatscourant 18 december 2019, nr. 69550

 • Besluit van de Minister van EZK van 12 december 2019, tot aanwijzing toezichthouders voor de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie

Staatscourant 19 december 2019, nr. 66461

 • Regeling van de Minister van BZK van 16 december 2019, tot wijziging van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld in verband met het opnieuw openstellen van de subsidieregeling en aanpassing van de aanvraagmogelijkheden

Staatscourant 20 december 2019, nr. 69818

 • Regeling van de Minister van EZK van 20 december 2019, tot wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong en de Regeling vergunningverlening windenergie op zee kavel V Hollandse Kust (noord) in verband met het herstel van twee omissies

Staatscourant 23 december 2019, nr. 71026

 • Regeling van de Minister van EZK van 20 december 2019, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met wijziging van de subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Staatscourant 23 december 2019, nr. 66566

 • Regeling van de Minister voor MenW, van 17 december 2019, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (vaststelling Milieulijst 2020)

Staatscourant 27 december 2019, nr. 69053

NL – Energiecodes ACM

NL – Internetconsultaties

 • Internetconsultatie wetsvoorstel Versterking (afhandeling schade en bouwkundige versterking in publieke handen) (reeds gesloten)
 • Internetconsultatie Wijziging Activiteitenregeling milieubeheer 2020 (reeds gesloten)
 • Internetconsultatie Invoeringsregeling Omgevingswet (reeds gesloten)
 • Internetconsultatie Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (publicatiedatum 14 december 2019 – einddatum consultatie 26 januari 2020)
 • Internetconsultatie Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving en Omgevingsbesluit (publicatiedatum 18 december 2019 – einddatum consultatie 29 januari 2020)
 • Internetconsultatie Besluit vrijstellingen en ontheffingen hoogspanningsnet (publicatiedatum 19 december 2019 – einddatum consultatie 22 januari 2020)
 • Internetconsultatie Regeling Bouwbesluit BENG (publicatiedatum 20 december 2019 – einddatum consultatie 19 januari 2020)
 • Internetconsultatie Spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur (publicatiedatum 20 december 2019 – einddatum consultatie 9 januari 2020)

BE – Wet- en regelgeving

 • 22 mei 2019 – Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de energieprestatie van een systeem van externe warmtelevering

Belgisch Staatsblad 13 november 2019, nr. 2019042318, blz. 105491

 • 6 juni 2019 – Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de energie-efficiëntie

Belgisch Staatsblad 12 december 2018, blz. 112393, nr. 2019015424

 • 5 juli 2019 – Ministerieel besluit tot bepaling van het model van vergaderingsverslag van de plaatselijke commissie voor energie en tot opheffing van het ministerieel besluit van 21 mei 2008

Belgisch Staatsblad 28 november 2018, blz. 109021, nr. 2019015365

 • 11 juli 2019 – Waalse Overheidsdienst: Omzendbrief van de Directeur van de Directie Organisatie Gewestelijke Energiemarkten betreffende de wijziging van elektriciteitsproductie-eenheden uit windenergie die een marginale vermogenstoename tot gevolg hebben

Belgisch Staatsblad 5 november 2019, nr. 2019205121, blz. 103879

 • 18 juli 2019 – Ministerieel besluit betreffende de omstandige diagnose van de centrale verwarmingsinstallaties

Belgisch Staatsblad 5 november 2019, nr. 2019205089, blz. 103851

 • 18 juli 2019 – Besluit van de Waalse Regering betreffende de gesloten beroepsnetten van gas en elektriciteit

Belgisch Staatsblad 5 november 2019, nr. 2019205066, blz. 103844

 • 18 juli 2019 – Besluit van de Waalse Regering betreffende de directe gasleidingen

Belgisch Staatsblad 12 november 2019, nr. 2019205225, blz. 104749

 • 15 oktober 2019 – Ministerieel besluit tot bepaling van het modelformulier voor de inzameling van de gegevens nodig voor het opstellen van de steenkolenbalans

Belgisch Staatsblad 4 november 2019, nr. 2019015197, blz. 103376

 • 21 november 2019 – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2002 houdende de criteria en de procedure tot toekenning, hernieuwing, overdracht en intrekking van een leveringsvergunning voor elektriciteit

Belgisch Staatsblad 3 december 2018, blz. 109554, nr. 2019042616

 • 25 november 2019 – Ministerieel besluit houdende actualisatie van de huidige bandingfactoren en vastlegging van de bandingfactoren van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten voor projecten met een startdatum vanaf 1 januari 2020

Belgisch Staatsblad 9 december 2018, blz. 110607, nr. 2019015624

 • 25 november 2019 – Ministerieel besluit betreffende de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en de beheerder van het plaatselijke vervoernet van elektriciteit betreffende de uitvoering van de REG-openbaredienstverplichtingen en tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2018 houdende vaststelling van de nadere regels, technische vereisten en hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikel 6.4.1/1, artikel 6.4.1/1/1, artikel 6.4.1/1/2, artikel 6.4.1/1/3, artikel 6.4.1/4, artikel 6.4.1/5, artikel 6.4.1/9 en artikel 6.4.1/9/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 en tot inwerkingtreding van artikel 25, 2° en artikel 64 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen over energie

Belgisch Staatsblad 12 december 2018, blz. 112941, nr. 2019015625

 • 27 november 2019 – Ministerieel besluit tot bepaling van de modelformulieren voor de inzameling van de gegevens nodig voor het opstellen van de balans van afgewerkte olieproducten

Belgisch Staatsblad 5 december 2018, blz. 110120, nr. 2019042663

 • 5 december 2019 – Besluit van de Waalse Regering inzake de inwerkingtreding van artikel 3 van het decreet van 2 mei 2019 betreffende de bescherming van de watervoorraad, het bestuur en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en artikel 100 van het programmadecreet van 12 december 2014 houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit

Belgisch Staatsblad 16 december 2018, blz. 113920, nr. 2019205824

 • 15 december 2019 – Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2020

Belgisch Staatsblad 19 december 2018, blz. 115276, nr. 2019031153

EU – Publicatieblad

 • Rectificatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/902 van de Commissie van 30 mei 2016 tot vaststelling van de BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad voor gangbare systemen voor gemeenschappelijk(e) behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector ( PB L 152 van 9.6.2016 )

PbEU 17 december 2019 L 327/108

 • Gedelegeerde verordening (EU) 2019/1868 van de commissie van 28 augustus 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1031/2010 om de veiling van emissierechten in overeenstemming te brengen met de EU-ETS-regels voor de periode 2021-2030 en met de classificatie van emissierechten als financiële instrumenten overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad

PbEU 8 november 2019 L 289/9

 • Rectificatie van Verordening (EU) 2019/1890 van de Raad van 11 november 2019 betreffende beperkende maatregelen in het licht van ongeoorloofde booractiviteiten van Turkije in het oostelijk deel van de Middellandse Zee (PbEU 12 november L 291/3)

PbEU 6 december 2019 L 316/107

 • Besluit (EU) 2019/2106 van de Raad van 21 november 2019 over het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Comité dat is opgericht bij de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten, met betrekking tot het wijzigen van de bijlagen I en II bij de overeenkomst

PbEU 10 december 2019 L 318/96

 • Verordening (EU) 2019/2146 van de Commissie van 26 november 2019 tot wijziging van Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad betreffende energiestatistieken, wat de uitvoering van de herzieningen van de jaarlijks, de maandelijks en de maandelijks op korte termijn in te dienen energiestatistieken betreft

PbEU 16 december 2019 L 325/43

 • Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (PE/87/2019/REV/1)

PbEU 9 december 2019 L 317/1

 • Verordening (EU) 2019/2089 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 inzake EU klimaattransitiebenchmarks en op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks en informatieverschaffing over duurzaamheid over benchmarks (PE/90/2019/REV/1)

PbEU 9 december 2019 L 317/17

 • Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2092 van de Commissie van 28 november 2019 tot instelling van een definitief compenserend recht op biodiesel van oorsprong uit Indonesië (C/2019/8542)

PbEU 9 december 2019 L 317/42

 • Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2005 van de Commissie van 29 november 2019 betreffende de onder Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad vallende broeikasgasemissies voor elke lidstaat voor het jaar 2017 (C/2019/8704)

PbEU 2 december 2019 L 310/56

 • Kennisgeving betreffende de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de koppeling van hun regelingen voor de handel in broeikasgasemissierechten (SN/5255/2019/INIT)

PbEU 20 december 2019 L 330/1

Overige Pb-publicaties

 • Mededeling van de commissie richtsnoeren betreffende de toepassing van vrijstellingen op grond van de richtlijn milieueffectbeoordeling (Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU) — artikel 1, lid 3, en artikel 2, leden 4 en 5 (2019/C 386/05)

PbEU 14 november 2019 C 386/12

 • Speciaal verslag nr. 18/2019 De uitstoot van broeikasgassen in de EU: goed gerapporteerd, maar beter inzicht in toekomstige reducties nodig (2019/C 395/04)

PbEU 22 november 2019, C 395/5

 • Speciaal verslag nr. 18/2019 De uitstoot van broeikasgassen in de EU: goed gerapporteerd, maar beter inzicht in toekomstige reducties nodig (2019/C 400/11)

PbEU 26 november 2019, C 400/16

 • Rectificatie van Speciaal verslag nr. 18/2019 De uitstoot van broeikasgassen in de EU: goed gerapporteerd, maar beter inzicht in toekomstige reducties nodig (Publicatieblad van de Europese Unie C400 van 26 november 2019) (2019/C 403/09)

PbEU 29 november 2019, C 403/78

 • Advies van het Europees Comité van de Regio’s over duurzameontwikkelingsdoelstellingen: een basis voor een langetermijnstrategie van de EU voor een duurzaam Europa tegen 2030 (COR 2019/00239)

PbEU 29 november 2019, C 404/16

 • Advies van het Europees Comité van de Regio’s over multilevel governance en sectoroverschrijdende samenwerking ter bestrijding van energiearmoede (COR 2018/05877)

PbEU 29 november 2019, C 404/53

 • Steunmaatregel van de Staten; Polen; Steunmaatregelen SA.51987 (2018/N); stadsverwarmingsnetwerk; Tarnobrzeg; SA.52084 (2018/N); stadsverwarmingsnetwerk; Ropczyce; SA.52238 (2018/N); stadsverwarmingsnetwerk; Lesko; SA.54236 (2019/N); stadsverwarmingsnetwerk; Dębica; en SA.55273 (2019/N); stadsverwarmingsnetwerk; Ustrzyki Dolne; uitnodiging om, overeenkomstig artikel 108, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, opmerkingen te maken

PbEU 6 december 2019 C 411/6