Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği" gereği yapılan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması"nın Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") üzerinden "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ("URF") ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" ("KYBF") şablonları kullanılarak yapılmasına karar verilmiştir. SPK'nın daha önce 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı ekinde kamuya duyurulan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu formatı 10.01.2019 itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte, SPK, uygulamanın ilk yılı olması sebebi ile söz konusu raporların 2018 yılı için geçerli olan koşullara uygun şekilde hazırlanması konusunda ilgili şirketlere esneklik tanımaktadır.

Yeni şablonlar - Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde rapor hazırlamakla yükümlü şirketlerin "gönüllü ilkelere uyum" durumunu raporlamak amacıyla URF ve mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere KYBF şablonları kullanmaları ve yıllık olarak finansal raporların bildirim süresi içinde ve her halükarda genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce KAP aracılığıyla yayınlaması gerekmektedir. Söz konusu şablonlara faaliyet raporlarında yer verilmesi hususu ise şirketlerin takdirine bırakılmıştır. Bununla birlikte, şirketler yıllık faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim Tebliğinin "Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları" başlıklı 8'inci maddesi çerçevesinde gerekli açıklamaları yapmak ve faaliyet raporlarında verilecek beyan içeriğinde URF ve KYBY'nin KAP ulaşım adreslerini açıkça belirtilmekle yükümlüdür. Ayrıca SPK'nın "II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde şirketlerin yönetim kurulunun, finansal tablo ve faaliyet raporlarının kabulüne ilişkin alacağı kararın ve bu kapsamda vereceği beyanın içeriğine açıkça URF ve KYBF'nin de dahil edilmesi gerekmektedir. 

Ara dönemdeki değişiklikler - Şirketlerin gönüllü ilkelere uyum durumunda yıllık faaliyet raporunun açıklanmasına ilişkin iki bildirim zamanı arasında (dönem içi) değişiklik olması halinde, (URF'de uyum durumundan uyumsuzluk durumuna geçiş veya tam tersi) ve KYBF'de önemli bilgilere ilişkin herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde, söz konusu değişikliklerin SPK'nın özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP'taki güncelleme şablonları yoluyla açıklanması ve bu duruma ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi gerekmektedir.

Geçiş süreci - Yukarıda belirtilen çerçevede yapılacak "Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması"na ilişkin uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle, isteyen şirketlerin 2018 yılına ilişkin uyum raporlarını eski formatta hazırlayarak açıklaması mümkündür. Ancak bu durumda finansal raporların KAP'ta yayımlanma süresinin sonuna kadar aynı döneme ilişkin URF ve KYBF'nin kabulüne ilişkin "II14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde yönetim kurulu kararı alınarak, KAP sisteminde yeni raporlama esasları çerçevesinde URF ve KYBF şablonları kullanılarak yapılması gerekmektedir. Yeni raporlama esaslarını uygulayacak şirketlerin ise URF ve KYBF'nin genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce olmak üzere, yıllık faaliyet raporları ile aynı tarihte, yıllık finansal raporların KAP'ta ilan süresini geçmemek kaydıyla KAP'ta raporlama yapması gerekmektedir. 

SPK ayrıca, KAP platformunun teknik işleyişi gereği hesap dönemi bitiminden şablonların doldurulup ilan edilmesine kadar geçecek süre içinde güncelleme yapılmayacağını duyurmuştur.