De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het adviesrecht van de ondernemingsraad in beginsel wel van toepassing is in geval van faillissement. Hierbij formuleert de Hoge Raad drie richtlijnen:

(i) Het adviesrecht van de Ondernemingsraad ziet in beginsel niet toe op handelingen van de curator die zijn gericht op de liquidatie van het (ondernemings)vermogen (zoals de verkoop en/of ontslag op grond van de Faillissementswet); (ii) indien activa worden verkocht in het kader van een voortzetting of doorstart van de onderneming waarbij vooruitzicht bestaat op behoud van arbeidsplaatsen, dan is dit voorgenomen besluit adviesplichtig; (iii) de voorschriften van de Wet op de Ondernemingsraden ("WOR") zijn niet in alle gevallen verenigbaar met faillissement, zodat zij niet onverkort kunnen worden toegepast. De curator kan in bepaalde gevallen dan ook afwijken van de formele vereisten van het adviesrecht uit de WOR, maar moet daarbij rekening houden met het feit dat de curator en de Ondernemingsraad zich jegens elkaar zodanig moeten gedragen als de redelijkheid en billijkheid vereist.  

Klik hier voor de uitspraak.