De voorzieningenrechter in Groningen moest recent zijn licht laten schijnen over een aanbesteding waarbij een social returnverklaring was gevraagd. Social return heeft ten doel om groepen die van de arbeidsmarkt zijn verwijderd, te betrekken bij aanbestedingsprojecten. In de aanbestedingsstukken kan een aanbestedende dienst social return naar voren laten komen in geschiktheidseisen, gunningscriteria of bijzondere uitvoeringsvoorwaarden.

Inhoud van de zaak

In de betreffende zaak had de gemeente Oldambt een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor aanpassingen aan het Nieuwe Kanaal. Van de twee inschrijvers werd gevraagd om een social returnverklaring af te geven, maar de winnende inschrijver was vergeten deze bij de inschrijving te voegen. Na het verlopen van de inschrijfdatum is aan de winnende inschrijver de mogelijkheid geboden om alsnog de verklaring aan te leveren.

De verliezende inschrijver stapte naar de rechter, omdat de winnende inschrijver volgens hem ongeldig had moeten worden verklaard. De verliezer ving echter bot, omdat het ontbreken van de social returnverklaring volgens de rechter niets afdeed aan de rechtsgeldigheid van de inschrijving.

Social returnverklaring doet niet af aan rechtsgeldigheid

De rechter constateert namelijk dat het hier gaat om een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde als in art. 26 Bao (het huidige art. 2.80 Aanbestedingswet) en niet om een geschiktheidseis of gunningscriterium. Voor het voldoen aan bijzondere uitvoeringsvoorwaarden is het enkel instemmen met het vereiste dat de inschrijver zich zal houden aan de bijzondere uitvoeringsvoorwaarde voldoende om de knock-out hindernis te overleven.

Hoewel de winnende inschrijver geen aparte social returnverklaring heeft afgegeven, heeft hij op de eigen verklaring wel aangevinkt zich te houden aan alle voorwaarden uit de aanbestedingsstukken. De rechter in de Groningse zaak oordeelde dan ook als volgt: de gevraagde aparte social returnverklaring was helemaal niet vereist, omdat de inschrijver in zijn eigen verklaring al had ingestemd om de opdracht uit te voeren conform de bijzondere uitvoeringsvoorwaarden. De winnende inschrijving bleef daardoor overeind.