De kabinetsplannen rondom de bestuurlijke inrichting van Nederland beginnen steeds meer vorm te krijgen. Op 28 maart 2013 is de nota “Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland” aan de Tweede Kamer aangeboden.

Daarnaast is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Kamerstukken 33 597) bij de Tweede Kamer ingediend. Eén van de wijzigingen is de introductie van een nieuwe samenwerkingsvorm voor bedrijfsvoering en uitvoerende taken. Deze nieuwe bestuursvorm zou over rechtspersoonlijkheid moeten beschikken zonder de "zware" bestuursstructuur van het openbaar lichaam (met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter). Daarmee zou recht kunnen worden gedaan aan de aard van de behartiging van uitvoeringstaken zoals afvalinzameling en groenvoorziening en aangelegenheden op het gebied van bedrijfsvoering, zoals personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, inkoop en huisvesting.

Ten slotte is in het Staatsblad de wetswijziging gepubliceerd waarmee de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen wordt afgeschaft (Stb. 2013, 76).