ACM heeft een informele zienswijze openbaar gemaakt waarin zij verklaart geen mededingingsrechtelijke bezwaren te zien bij een vorm van inkoop waarbij Zilveren Kruis kostbare TNFi medicijnen inkoopt voor alle patiënten (inclusief patiënten die niet bij Zilveren Kruis zijn verzekerd) van meerdere ziekenhuizen.

In mei 2014 heeft Zilveren Kruis ACM om een informele zienswijze verzocht. Zilveren Kruis werd hierbij bijgestaan door het zorgteam van Loyens & Loeff. De vraag had betrekking op de inkoop van een cluster TNFi’s: relatief dure medicijnen die onder andere gebruikt worden bij verschillende soorten van reuma, maar ook bij bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, Psoriasis en chronische darmontsteking. Zilveren Kruis wenste de deelnemende ziekenhuizen de mogelijkheid te geven om alle TNFi’s bij Zilveren Kruis in te kopen, ook voor patiënten die elders zijn verzekerd. Door de medicijnen gezamenlijk in te kopen verwacht Zilveren Kruis de kosten van de medicijnen te kunnen verlagen.

ACM geeft in de informele zienswijze aan dat zij geen mededingingsrechtelijke bezwaren ziet bij een dergelijke vorm van inkoop. Hoewel de informele zienswijze specifiek op de inkoop van TNFi’s ziet, geeft ACM aan dat het voor de hand ligt dat ook andere dure medicijnen op een vergelijkbare wijze worden ingekocht, indien de ervaring met de gezamenlijke inkoop van TNFi’s positief is. Ook is het volgens ACM mogelijk dat meerdere, of zelfs alle zorgverzekeraars gezamenlijk de inkoop van TNFi’s gaan coördineren.

ACM zal binnenkort haar visie ten aanzien van de inkoop van (dure) medicijnen publiceren. Wellicht dat de publicatie van deze informele zienswijze kan worden beschouwd als een voorproefje op deze visie. De inkoop van (dure) medicijnen staat in de belangstelling: minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte kortgeleden bekend zich te zullen richten op de toegankelijkheid van medicijnen tegen aanvaardbare prijzen.