In deze overstapregeling staat hoe huidige erfpachters kunnen overstappen van het huidige erfpachtstelsel naar het nieuwe eeuwigdurende stelsel. Nieuwbouwgrond wordt sinds de zomer al in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven.

Beoogd is dat erfpachters straks zelf op vrijwillige basis de keuze maken of ze in het huidige stelsel blijven waarbij iedere 50 jaar opnieuw de canon wordt vastgesteld of dat ze kiezen voor het nieuwe stelsel waar de gemeente nog maar één keer een bedrag vaststelt. Via een rekentool op de website van de gemeente kunnen erfpachters met een woning op erfpacht bij benadering berekenen wat het kost om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. De rekentool is onder meer gebaseerd op een grondwaarde met als uitgangspunt de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2014 in geval van een overstap in 2017. Nadien wordt de WOZ waarde van twee jaar voor de overstap gehanteerd. Een vaste 10% depreciatiekorting wordt gegeven aan alle bestaande erfpachters die overstappen. De bandbreedte van het canonpercentage is door de gemeente vastgesteld op een percentage tussen 2,39% en 4,23%. In 2017 is dit percentage 2,39%, het laagst mogelijke percentage. Het percentage kan vanaf 2018 stijgen.

Voor een meer uitvoerige toelichting op de nieuwe algemene bepalingen voor eeuwig durende erfpacht verwijzen wij naar onze publicatie "AB 2016, de algemene bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht nader bezien", Vastgoed Fiscaal & Civiel (6), december 2016.