Sejm uchwalił ustawę o dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa ochrony konkurencji. Ustawa została przekazana pod obrady Senatu i zgodnie z planowanym harmonogramem prac zacznie obowiązywać pod koniec czerwca 2017 roku.

Nowe przepisy implementują do polskiego prawa rozwiązania z dyrektywy unijnej (Dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE) wprowadzającej szereg rozwiązań ułatwiających prywatnoprawne egzekwowanie prawa konkurencji przez uczestników rynku w sądach cywilnych. Poszkodowani otrzymają instrumenty ułatwiające dochodzenie takich roszczeń, a naruszyciele (karteliści, strony umów antykonkurencyjnych, podmioty nadużywające pozycji dominującej) będą musieli zapłacić – oprócz kar nałożonych przez Prezesa UOKiK – wysokie odszkodowania.

Najważniejsze z wprowadzonych zmian to:

  • związanie sądu prawomocną decyzją Prezesa UOKiK lub ostatecznym rozstrzygnięciem sądu odwoławczego;
  • ułatwienia w pozyskiwaniu dowodów będących w posiadaniu naruszycieli lub osób trzecich;
  • umożliwienie dostępu do niektórych dokumentów zgromadzonych przez UOKiK w toku postępowania antymonopolowego;
  • wprowadzenie systemu domniemań prawnych (np. domniemanie winy naruszyciela, domniemanie wyrządzenia szkody przez naruszenie prawa konkurencji), z których będą mogli skorzystać poszkodowani;
  • ułatwienia przy ustalaniu wysokości szkody;
  • umożliwienie dochodzenia odsetek już od momentu wystąpienia szkody;
  • zawieszenie biegu przedawnienia roszczeń na czas prowadzenia postępowania przez Prezesa UOKiK;
  • solidarna odpowiedzialność naruszycieli z wyłączeniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwolnionych z kary wnioskodawców leniency.

Będziemy Państwa informować o dalszych postępach prac nad ustawą i o dacie jej wejścia w życie.