Op 8 juni 2016 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna: wetsvoorstel) ingediend. Het wetsvoorstel beoogt de regels over het bestuur en toezicht bij stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen (OWM) te verduidelijken en aan te scherpen. Het wetsvoorstel beoogt geen inhoudelijke veranderingen aan te brengen voor de BV en NV, hoewel de voor deze rechtspersonen geldende bepalingen wel anders van opzet worden. Aanleiding voor het wetsvoorstel zijn onder meer de aanbevelingen van de Commissie Behoorlijk Bestuur, onder voorzitterschap van Femke Halsema. Deze commissie was ingesteld naar aanleiding van de incidenten in de semipublieke sector, onder andere bij Amarantis en Rochdale.

De meest in het oog springende punten uit het wetsvoorstel zijn de volgende:

Click here to view the table

Uit het wetsvoorstel blijkt dat er voor de stichting, vereniging, coöperatie en OWM een aantal belangrijke nieuwe regels wordt geïntroduceerd en reeds bestaande praktijk wordt gecodificeerd. Het ziet er naar uit dat het nog even duurt voor het wetsvoorstel in werking treedt en het is niet zeker of dat in deze vorm zal zijn. Het is evenwel raadzaam voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en OWM's om zich op inwerkingtreding voor te bereiden en te bezien of er aanleiding is de governance naar aanleiding van dit wetsvoorstel aan te passen.