Utvalget anbefaler å holde fast ved en felles skattesats for personer og selskap. Dette innebærer en reduksjon av skattesatsen for alminnelig inntekt til 20 %. En slik endring vil innebære et betydelig provenytap for staten i personbeskatningen, anslått til ca. 79 mrd. kr.

For å dekke inn provenytapet foreslår utvalget ulike tiltak. Hoveddelen av tapet foreslås dekket gjennom en ny progressiv skatt på personinntekt. Denne nye skatten skal også erstatte dagens toppskatt og avhengig av inntekt vil skattesatsen være fra 3 – 18 %.

Utvalget foreslår også å skille ut eierinntekt som eget skattegrunnlag og øke skattleggingen av slike inntekter. Eierinntekter omfatter aksjeutbytte, utdelinger fra deltakerlignede selskap og gevinst/tap ved realisasjon av aksjer eller andeler i deltakerlignede selskap utover skjermingsfradraget. Bakgrunnen for forslaget om å øke skattlegging av slike inntekter er å fjerne motivet til inntektsskifting.

Utvalget foreslår av den grunn å sette skattesatsen for eierinntekter slik at marginalskatten på eierinntekt inklusiv selskapsskatten tilsvarer maksimal marginalskatt på lønn inklusiv arbeidsgiveravgift.

For å fjerne en ytterligere tilpasningsmulighet ønsker utvalget at lån fra selskap til personlige aksjonærer eller deres nærstående skal behandles som utbytte skattemessig.

Utvalget også har foretatt en vurdering av ulike fradrag og har konkludert med at følgende fradrag bør fjernes:

  • Skatteklasse 2
  • Boligsparing for ungdom (BSU)
  • Sjømanns- og fiskerfradraget
  • Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner
  • Fradrag for fagforeningskontingent
  • Fradrag for reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted
  • Fradrag for pendlerutgifter
  • Foreldrefradrag
  • Særskilte skatteregler i Nord-Troms og Finnmark

Etter de foreslåtte tiltak vil netto skattelette i personbeskatningen bli omtrent 4,7 mrd. kr.