Het wordt weleens over het hoofd gezien, maar wanneer u uw pensioenplan wenst te wijzigen, moet u de werknemers daarvan vooraf in kennis stellen. Wanneer u dit zou nalaten, kunnen de werknemers de nietigheid inroepen van de wijziging.

De informatie moet in principe verstrekt worden aan de Ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk of de vakbondsafvaardiging. Zij moeten bovendien ook een voorafgaand advies geven, waardoor u weliswaar niet gebonden bent.

Wanneer uw onderneming geen overlegorganen heeft, moet u de informatie rechtstreeks aan de werknemers verschaffen die bij het plan zijn aangesloten. Die informatie moet voorafgaandelijk en individueel zijn.

Deze verplichting geldt niet enkel wanneer u wijzigingen aanbrengt aan het pensioenreglement en de wijze van financiering van het plan, maar ook bv. wanneer de verzekeringsmaatschappij het design van de jaarlijkse pensioenfiche aanpast of wanneer u overstapt naar een andere verzekeringsmaatschappij (al dan niet met overdracht van reserves).

De sanctie bij niet-naleving is streng: de beslissing kan in dat geval binnen het jaar nietig worden verklaard.