In Energierecht kort vermelden we zowel Nederlandse als Europese ontwikkelingen, waaronder recente uitspraken, besluiten, ontheffingen, persberichten, regelgeving, kamerstukken, en andere publicaties.

Nederland – Jurisprudentie

Uitspraken

Rechtbank Rotterdam 10 september 2014, Stedin Netbeheer B.V. / Du Pont de Nemours B.V. (zaak C-10-435121 – HA ZA 13-1059, ECLI:NL:RBROT:2014:7537)

(overeenkomst inzake aansluiting en transport en elektriciteit; verhuurovereenkomst; geen strijd met Elektriciteitswet 1998 en de TarievenCode Elektriciteit; transformatoren geen deel van het openbare net van Stedin; opstalrecht)

College van Beroep voor het bedrijfsleven 13 november 2014, [naam 1] / de Minister van EZ (zaak AWB 13/763, ECLI:NL:CBB:2014:426)

(Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie; warmtekrachtkoppeling-installatie; hernieuwbare elektriciteit; geen schending van het vertrouwensbeginsel)

Nederland – Energiekamer

(Ontwerp/concept)besluiten

Richtsnoeren

Persberichten

Rapporten

Overige publicaties

Nederlandse emissieautoriteit (Nea) 

Nederland – Parlement 

Kamerstukken

Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van EZ over Partnerschapsovereenkomst en de stand van zaken betreffende EFRO 2014-2020, 26 augustus 2014

(TK 2014-2015, 21 501-08, nr. 525)

Opwerking van radioactief materiaal; brief van de Minister van EZ bij de aanbieding van het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS), 6 november 2014

(TK 2014-2015, 25 422, nr. 117)

Voorzienings- en leveringszekerheid energie; brief van de Minister van EZ ter aanbieding van het onderzoek naar elektriciteitsprijzen in Nederland en omliggende landen, 6 november 2014

(TK 2014-2015, 29 023, nr. 178)

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie; brief van de Minister van EZ over de taak van de EU-Commissaris op het dossier Energie Unie, 7 november 2014

(TK 2014-2015, 21 501-33, nr. 513)

Stimulering duurzame energieproductie; brief van de Minister van EZ over SDE-gelden in relatie tot de vervanging van windturbines, 7 november 2014

(TK 2014-2015, 31 239, nr. 179)

Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ); brief van de Minister van EZ over onder meer studies ten aanzien van wind op zee, 7 november 2014

(TK 2014-2015, 33 561, nr. 12)

Structuurvisie Windenergie op land; brief van de Minister van EZ met een appreciatie van de gedragscode draagvlak en participatie wind op land, 7 november 2014

(TK 2014-2015, 33 612, nr. 47)

Milieuraad; brief van de Staatssecretaris van IenM met het verslag van de Milieuraad van 28 oktober 2014, 11 november 2014

(TK 2014-2015, 21 501-08, nr. 535)

Voorzienings- en leveringszekerheid energie; verslag van een algemeen overleg gehouden op 23 september 2014 over decentrale energie (tweede termijn), 11 november 2014

(TK 2014-2015, 29 023, nr. 177)

Voorzienings- en leveringszekerheid energie; brief van de Minister van EZ met informatie over gesprekken met energiecoöperaties ten aanzien van de regeling verlaagd tarief energiebelasting, 11 november 2014

(TK 2014-2015, 29 023, nr. 179)

Stimulering duurzame energieproductie; brief van de Minister van EZ over onder meer de openstelling van SDE+ in 2015, 11 november 2014

TK 2014-2015, 31 239, nr. 180)

EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21; verslag van een schriftelijk overleg over het klimaat- en energiebeleid 2020-2030, 11 november 2014

(EK 2014-2015, 33 858, nr. G)

Duurzame ontwikkeling en beleid; brief van de Minister van EZ over aanpassing MEE-convenant en voortgang afspraken uit het Energieakkoord inzake energie-efficiëntie in industrie, 13 november 2014

(TK 2014-2015, 30 196, nr. 258)

Wijziging Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, Elektriciteitswet 1998, Gaswet en Warmtewet i.v.m. implementatie richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie; brief van de Minister van EZ over de aanpassing van het convenant met de energie-intensieve industrie (MEE-convenant) en de voortgang van de afspraken uit het Energieakkoord inzake energie-efficiëntie in de industrie, 13 november 2014

(EK 2014-2015, 33 913, nr. F)

Stimulering duurzame energieproductie; brief van de Minister van EZ met een reactie op een studie over de besparing van fossiel energieverbruik door gebruik van windmolens, 14 november 2014

(TK 2014-2015, 31 239, nr. 181)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen; brief van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ter aanbieding van het ‘Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkolenketen’, 17 november 2014

(TK 2014-2015, 26 485, nr. 195)

Kamervragen

Vragen van het Kamerlid Mulder aan de Minister van EZ over vervanging windturbines (ingezonden 15 oktober 2014); antwoord van de Minister van EZ, 10 november 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 499)

Vragen van de Kamerleden De Vries en Mulder aan de Minister van EZ over het bericht dat NLVOW de gedragscode windenergie niet ondertekent (ingezonden 28 augustus 2014); antwoord van de Minister van EZ, mede namens de Minister van IenM, 10 november 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 503)

Vragen van het Kamerlid Van Tongeren aan de Minister van EZ over de uitvoering van de motie over een bindende doelstelling voor duurzame energie per lidstaat (Kamerstuk 33 858, nr. 23) (ingezonden 10 oktober 2014); antwoord van de Minister van EZ, 10 november 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 505)

Vragen van het Kamerlid Klever aan de Minister van EZ over het bericht dat de bouw van windmolenparken op zee de maatschappij 5 miljard euro schade oplevert (ingezonden 7 oktober 2014); antwoord van de Minister van EZ, 10 november 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 510)

Vragen van de Kamerleden De Vries en Vos aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over de belabberde kwaliteit van de indicatieve energielabels (ingezonden 3 november 2014); antwoord van de Minister voor Wonen en Rijksdienst, 14 november 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 561)

Vragen van het Kamerlid Smaling aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van EZ over het bericht dat de Belastingdienst geen btw-voordeel geeft aan bewoners die gezamenlijk zonne-energie willen betrekken (ingezonden 31 oktober 2014); antwoord van de Staatssecretaris van Financiën, mede namens de Minister van EZ, 18 november 2014

(TK 2014-2015, aanhangselnr. 589)

Overige Staatscourant publicaties

Regeling van de Staatssecretaris van IenM, van 31 oktober 2014, nr. IENM/BSK-2013/122814, tot wijziging van de Regeling handel in emissierechten (meetellen capaciteit van reserve, achtervang of parallelle eenheden en andere wijzigingen)

(Staatscourant 7 november 2014, nr. 31699)

Mededeling inzake de terinzagelegging van een voorstel tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikel 27, 31 en 54 van de Elektriciteitswet 1998, ACM

(Staatscourant 10 november 2014, nr. 32394)

Nieuwe normen NEN

(Staatscourant 13 november 2014, nr. 32039) 

Persberichten

EU – Hof van Justitie / Gerecht

Arresten

Zaken C-204/12 tot en met C-208/12, Essent Belgium NV / Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, 11 september 2014

(prejudiciële verwijzing; verhandelbare groenestroomcertificaten; installaties die elektriciteit opwekken uit hernieuwbare energiebronnen; verplichting voor de elektriciteitsleveranciers om jaarlijks een bepaald quotum aan certificaten bij de bevoegde instantie in te leveren; weigering garanties van oorsprong in aanmerking te nemen die afkomstig zijn uit andere lidstaten; administratieve geldboete)

EU – Commissie

Speeches

EU – Wetgeving

Overig

Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators: bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2013

(Pb 15 november 2014, C 408/1)

Gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy: bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2013

(Pb 15 november 2014, C 408/22)

Europees Milieuagentschap: bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2013

(Pb 15 november 2014, C 408/31)

Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof: bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2013

(Pb 15 november 2014, C 408/42)

Advies van het Comité van de Regio’s: Een beleidskader voor klimaat en energie in de periode 2020-2030

(Pb 20 november 2014, C 415/14)

EU – Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

Overig

EU – CEER & ERGEG

European Energy Regulators’ Newsletter, November 2014

Duitsland

Bundesnetzagentur

TSOs submit drafts of the network development plans for 2024 to the Bundesnetzagentur, 4 November 2014