Inleiding

Ingevolge artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan eenieder een verzoek aan een be-stuursorgaan doen om informatie uit documenten openbaar te maken. In artikel 10 en 11 Wob staat vermeld op basis van welke redenen dat geweigerd kan worden. Als sprake is van milieu-informatie dan dient deze informatie eerder openbaar gemaakt te worden. Het belang van vertrouwelijkheid van bijvoorbeeld bedrijfsinformatie is dan ondergeschikt.

Casus

Er is al veelvuldig geprocedeerd over het verstrekken van milieu-informatie. Als het emissiegegevens betrof, was de lijn van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot nu toe dat aangesloten werd bij de definitie van emissies in artikel 1.1 Wet milieubeheer en dat gegevens die ten grondslag liggen aan emissies niet zelf als emissiegegevens kunnen worden opgevat.

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft, mede op basis van Europese rechtspraak, deze lijn nu ver-laten en bij uitspraak van 21 augustus 2017 het begrip “emissies” juist verruimd. Dit betekent dat voortaan niet alleen alle gegevens over de daadwerkelijke uitstoot, maar ook alle gegevens over de invloeden van die emissies op het milieu en al die gegevens die het publiek in staat stellen te controleren of de beoordeling van de emissies door het bevoegde bestuursorgaan correct is, in begin-sel openbaar zijn. Bij dit laatste valt te denken aan studies over voorzienbare emissies of gemaakte inschattingen. De ruime uitleg die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nu geeft aan emissies, heeft tot gevolg dat in veel gevallen geen weging meer plaats hoeft te vinden tussen bijvoorbeeld de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en het belang van openbaarmaking.

Advies

Nu de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot verruiming van het begrip emissies is overgegaan, dienen bedrijven en instellingen mede ook uit concurrentiegevoeligheid nog beter na te gaan welke informatie wel en welke informatie niet aan een bestuursorgaan verstrekt wordt. Indien het bestuursorgaan eenmaal over de gegevens beschikt en het bestuursorgaan verzocht wordt om deze gegevens openbaar te maken, dient dus ruimer aan dit verzoek tegemoet gekomen te worden.

Inhoudsopgave