De federale regulator CREG nam op 22 december 2011 de beslissing (B) 111222-CDC-658E/19(1) over “de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van het aangepaste tariefvoorstel van NV Elia System Operator voor de regulatoire periode 2012-2015”.

Deze beslissing werd aangevochten bij het Hof van Beroep te Brussel. Ten gronde werden drie tarieven geviseerd, nl. het injectietarief, het tarief voor ondersteunende diensten en de ‘volume fee’.

Nadat het Hof oordeelde dat de bestreden beslissing de taalwetten in bestuurszaken schendt en dus nietig is, gaf het aan dat: “de door de CREG aangehaalde rechtsgronden niet deugdelijk zijn voor de betwiste uitoefening van haar bevoegdheid over het door Elia ingediende tariefvoorstel”. Bovendien werd de beslissing geacht een motiveringsgebrek te vertonen.

Het betwiste injectietarief betreft het tariefonderdeel m.b.t. ‘het onderschreven vermogen voor injectie en voor bijkomend geïnjecteerd vermogen’. Het Hof overweegt dat Elia met het injectietarief een kost tarifeert die betrekking heeft op een onderdeel van het transmissienetwerk, maar geen specifieke dienst die onderscheiden is van de diensten die ze met het beheer van het transmissienet als zodanig verleent. Het Hof meent o.m. dat voor elke systeemgebruiker die toegang krijgt tot het transmissienet voor eenzelfde prestatie eenzelfde tarief moet gelden, en het goedgekeurde injectietarief zou deze regels niet respecteren. Bijgevolg zou het betwiste injectietarief in zijn huidige versie onwettig zijn.

Het betwiste tarief voor ondersteunende diensten betreft het tariefonderdeel voor de reservering van de primaire, secundaire en tertiaire reserve en voor de black-startdienst. Het Hof bestempelt dit tariefonderdeel als onwettig nu (o.m.) de toepassing ervan niet zou aansluiten bij de kostenefficiënte regulering van de onevenwichten die de reserves beogen te beheersen en het bovendien discriminerend zou zijn t.a.v. de netgebruikers.

De betwiste volume fee maakt deel uit van de tarieven voor het handhaven en herstellen van het individueel evenwicht van de toegangsverantwoordelijken. Ook dit tariefonderdeel acht het Hof in zijn huidige versie onwettig, vermits o.a. de redengeving ervoor tekort zou schieten.

Het Hof van Beroep besluit dan ook tot de vernietiging van de bestreden beslissing en geeft aan dat het aan de CREG is om opnieuw te beslissen over een aangepast tariefvoorstel van Elia.

In dit kader ging de CREG dan ook over tot het opstarten van een nieuwe procedure ter goedkeuring van transmissietarieven voor elektriciteit. Meer bepaald publiceerde de CREG een ontwerp van besluit tot wijziging van de voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie(2). Dit document maakte het voorwerp uit van een consultatie van 1 tot 15 maart 2013.

Thans wordt een nieuwe beslissing omtrent de transmissietarieven voor elektriciteit dan ook met spanning afgewacht.