Do Poslanecké  sněmovny  byl  také  zaslán  návrh  novely  zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to jako sněmovní tisk č. 702. Návrh novely by měl zajistit zejména terminologický soulad zákona o ochraně hospodářské soutěže s aktuálně platnou a účinnou právní regulací soukromého práva po její rekodifikaci.

Mezi další cíle návrhu patří:

  • vymezit případy, na které dopadá dozor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nad orgány veřejné správy a umožnit aplikaci tohoto dozoru;
  • zakotvit v rámci zjednodušeného řízení o povolení spojení soutěžitelů možnost Úřadu vyžádat si po účastnících řízení další důkazy;
  • usnadnit mezinárodní spolupráci soutěžních úřadů;
  • vymezit režim dokumentů obsahujících obchodní, bankovní nebo obdobným způsobem chráněné tajemství a jinak citlivých dokumentů;
  • doplnit možnost přezkoumání zákonnosti postupu Úřadu při šetření na místě v obchodních prostorách soutěžitelů v soudním řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu.

Tento zákon by měl nabýt účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení.