Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) wydał pierwszą decyzję na podstawie nowych przepisów w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej. W lipcu 2017 roku Prezes UOKiK otrzymał szerokie uprawnienia w zakresie ścigania nieuczciwych praktyk wykorzystywania przewagi kontraktowej na rynku spożywczym. Wydana właśnie decyzja to pierwsze efekty stosowania nowych regulacji.

Wątpliwości UOKiK wzbudziły działania producenta koncentratów spożywczych, suszów owocowych i przypraw stosowane wobec jego kontrahentów – dostawców marchwi. Zdaniem Prezesa UOKiK praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową w tej sprawie polegały na:

  • wydłużaniu terminów płatności za dostarczane towary, co w efekcie oznaczało, że dostawcy na wynagrodzenie czekali nawet 3 miesiące;
  • braku określenia terminów odbioru towarów, przez co dostawcy nie mieli gwarancji kiedy i czy w ogóle taki odbiór nastąpi;
  • wymuszeniu na dostawcach potrącenia części ich wynagrodzenia na składkę na rzecz jednego ze związków branżowych.

Na gruncie nowych przepisów, w przypadku stwierdzenia działań nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową Prezes UOKiK może nałożyć karę w wysokości do 3% rocznego obrotu podmiotu dopuszczającego się naruszenia. Przedsiębiorca może jednak uniknąć kary, jeśli dobrowolnie zobowiąże się do zaprzestania niedozwolonych praktyk lub naprawienia ich skutków.

W niniejszej sprawie producent zadeklarował wolę współpracy z Prezesem UOKiK i w celu uniknięcia kary zobowiązał się do zmiany kwestionowanych postanowień umownych. Teraz ciąży na nim obowiązek dokonania zmian w umowach w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się decyzji. W ciągu kolejnego miesiąca przedsiębiorca będzie musiał złożyć Prezesowi UOKiK sprawozdanie potwierdzające realizację tego zobowiązania.