Voor verschillende onderdelen van het zorgstelsel blijft het lastig om inzicht te krijgen in de geleverde zorg voor het beschikbaar gestelde budget en in de toekomst zullen verdere inspanningen van partijen nodig zijn om een effectieve vorm van samenwerking te bereiken. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in haar rapport bij het Jaarverslag 2016 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat op 17 mei 2017 werd gepubliceerd. Volgens de Algemene Rekenkamer werkt het systeem van het trekkingsrecht persoonsgebonden budget (pgb) nog niet zoals men voor ogen had en blijkt het nog steeds fraudegevoelig. Een ander punt van aandacht betreft de informatiestromen en controle- en verantwoordingseisen in het sociaal domein. Door de decentralisaties van de afgelopen jaren (op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning) zijn deze stromen en eisen een ingewikkeld geheel geworden en is standaardisatie en uniformering van criteria, definities en formulieren gewenst. De Algemene Rekenkamer stelt daarnaast vast dat de uitvoering van inhoudelijke afspraken uit zorgakkoorden, die gericht zijn op het vergroten van de doelmatigheid in de zorg, moeizaam verloopt. Ze benadrukt in dat kader het belang van het bewaken van de samenhang tussen financiële en inhoudelijke afspraken.