Civiel

HR verduidelijkt exhibitievordering ex artikel 843a Rv Volgens de HR kan exhibitie ex art. 843a Rv niet alleen gevorderd maar ook bij verzoekschrift verzocht worden. De HR oordeelt voorts dat handhaving van de vertrouwelijkheid van interne besluit- en gedachtenvorming, inclusief de rol daarin van externe adviseurs, een 'gewichtige reden' als bedoeld in art. 843a lid 4 Rv kan vormen. .

ECLI:NL:HR:2018:1985

Civiel

Pluraliteit van schuldeisers en verschillende organen van de Staat met een vordering De HR oordeelt dat vorderingen van organen en onderdelen van de Staat die geen rechtspersoonlijkheid bezitten, zoals de ontvanger en de belastingdienst, voor de toepassing van de Faillissementswet hebben te gelden als vorderingen van een en dezelfde schuldeiser. Dit maakt dat aan het pluraliteitsvereiste, dat geldt voor het uitspreken van het faillissement van een schuldenaar, niet voldaan is als slechts verschillende van deze organen een vordering op die schuldenaar hebben.

ECLI:NL:HR:2018:1988