De Warmtewet is nog maar een paar jaar oud, maar wordt binnenkort alweer grondig gewijzigd. In de praktijk worden veel knelpunten ervaren bij de uitvoering van de regels. Op 17 februari 2016 heeft de Minister van Economische Zaken de Tweede Kamer geïnformeerd over de eerste evaluatie van de Warmtewet. Onderzoeksbureau Ecorys schreef een lijvig rapport waarin 23 knelpunten worden gesignaleerd en oplossingen voor die knelpunten worden aangedragen. De Minister heeft toegezegd de adviezen van Ecorys mee te nemen bij het opstellen van een nieuw wetsvoorstel.

Voor een aantal knelpunten biedt de Minister al enig inzicht in mogelijke oplossingsrichtingen. Zo overweegt de Minister dat de koppeling van de warmteprijs aan de aardgasprijs op de langere termijn niet wenselijk is. Er zou meer aansluiting moeten komen tussen de inkomsten van warmteleveranciers en de kosten die zij maken voor de warmtelevering. Dit zou deels opgelost kunnen worden door toepassing van een 'indexbenadering', waarbij een starttarief wordt vastgesteld op basis van het 'niet-meer-dan-anders'-principe, welk tarief jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de gemeten productiviteitsverandering in de warmtesector. Ook beraadt de Minister zich op de mogelijkheid om blokverwarming binnen de reikwijdte van de Warmtewet te houden, maar gebouweigenaren als warmteleverancier minder verplichtingen op te leggen dan andere warmteleveranciers. Voorts zou het huurrecht een rol kunnen spelen bij de bescherming van huurders die warmte afnemen van hun verhuurder. Al met al gaat het om een fundamentele herziening van de huidige systematiek van de Warmtewet. 

Volgens de huidige planning wordt het wetsvoorstel nog voor de zomer in procedure gebracht door een openbare consultatie. Het streven is het wetsvoorstel nog in 2016 bij de Tweede Kamer in te dienen, na verwerking van het commentaar uit de consultatie en advisering door de Raad van State.