Vanaf vandaag (1 april 2019) is het tuchtrecht voor zorgverleners die onder de Wet BIG vallen op een aantal punten gewijzigd. De 8 belangrijkste wijzigingen:

  1. De reikwijdte van het tuchtrecht wordt verruimd. Hierdoor kan ook het gedrag van een hulpverlener in het privéleven of in een ander beroep onder het tuchtrecht vallen.
  2. De voorzitter van het tuchtcollege kan een uitspraak doen zonder overleg in de raadkamer of zitting.
  3. Het tuchtcollege kan bij gegrondverklaring van een klacht beslissen dat verweerder een deel van de gemaakte kosten van klager moet vergoeden.
  4. Het tuchtcollege kan een algeheel beroepsverbod opleggen, waardoor een zorgverlener niet meer werkzaam mag zijn.
  5. Opgelegde berispingen en boetes worden niet meer automatisch gepubliceerd. Het tuchtcollege weegt per zaak af of publicatie moet plaatsvinden.
  6. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan een last tot onmiddellijke onthouding van beroepsactiviteiten opleggen, waardoor een zorgverlener direct op non-actief kan worden gesteld, in afwachting van het oordeel van de tuchtrechter.
  7. Klagers kunnen de hulp inroepen van een tuchtklachtfunctionaris voor het opstellen van hun klacht.
  8. Er geldt een griffierecht van EUR 50 voor klagers. Als de klacht gegrond is, krijgt de klager het geld terug.

.