The Football Association Premier League Limited (Premier League) heeft met succes een vordering ingesteld tegen internetserviceprovider Ecatel, wegens het ongeautoriseerd verspreiden van een auteursrechtelijk beschermd werk. Ecatel fungeert als tussenpersoon en is verantwoordelijk voor het zonder toestemming online streamen van voetbalwedstrijden van de Premier League.

De Premier League is de hoogste Engelse voetbalcompetitie waarvan beeldverslagen van wedstrijden worden uitgezonden via gelicentieerde kanalen. Een deel van de wedstrijden wordt echter ook uitgezonden via streaming, waarmee media draadloos van een computernetwerk worden doorgegeven naar bijvoorbeeld een smart tv. Ecatel fungeert als serviceprovider die het mogelijk maakt voor derden om onder meer voetbalwedstrijden beschikbaar te stellen voor het publiek door middel van streaming. Premier League heeft een vordering ingesteld wegens inbreuk op haar auteurs- en merkenrechten, vanwege het hosten van illegale streams waardoor de voetbalwedstrijden van Premier League worden verspreid.

In 2011 heeft Premier League opgetreden tegen horecagelegenheden die met een decoderbox (waarmee digitale signalen geschikt worden gemaakt voor tv) goedkoop toegang kregen tot de uitzendingen van de wedstrijden van Premier League en de wedstrijden toonden op schermen in hun horecazaak. Op deze manier werd afbreuk gedaan aan de exclusiviteit van de verleende licentierechten en inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Premier League.

Een werk geniet auteursrechtelijke bescherming als het een menselijke creatie is met voldoende originaliteit. Premier League was van mening dat inbreuk wordt gemaakt op haar auteursrecht door het verlenen van een ongeautoriseerde toegang tot de wedstrijden. Het Hof van Justitie EU (HvJEU) oordeelde in deze kwestie dat alleen de openingsvideo, de hymne, de vooraf opgenomen filmpjes met hoogtepunten en bepaalde grafische afbeeldingen als ‘werken’ kunnen worden beschouwd en auteursrechtelijk worden beschermd. De wedstrijd zelf geniet volgens het HvJEU geen auteursrechtelijke bescherming.

Auteursrecht

Dit oordeel is onlangs door de rechtbank Den Haag nader genuanceerd. Ecatel is van mening dat zij de voetbalwedstrijden uit kan zenden door middel van streaming, omdat het beeldverslag niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Ecatel stelt dat zij de inbreukmakende streams niet host (opslaat) op de servers, maar deze servers hooguit verhuurt.

De rechtbank is het hier, in tegenstelling tot het oordeel van het HvJEU in 2011, niet mee eens. Volgens de rechtbank is het beeldverslag wel vatbaar voor auteursrechtelijke bescherming, wegens de creatieve keuzes die worden gemaakt. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de positionering van de camera’s, het volgen van bepaalde speelmomenten en het tijdens de opnamen schakelen tussen de camera’s. Daarnaast is ook het live commentaar bij de wedstrijd naar de mening van de Rechtbank een auteursrechtelijk beschermd werk.

Tussenpersoon

Het auteursrecht is het exclusief recht van de maker om een werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Niet in geschil is echter dat de beeldverslagen zonder toestemming van Premier League beschikbaar zijn gesteld aan eindgebruikers via streaming. Daarmee hoeft niet meer te worden toegekomen aan de toets of sprake is van auteursrechtinbreuk, maar dient nog wel te worden beoordeeld of Ecatel kan worden aangesproken. De vraag is namelijk of Ecatel fungeert als tussenpersoon en daarmee een verbod tot inbreuk kan worden opgelegd.

Een tussenpersoon is “eenieder die een door een derde gemaakte inbreuk met betrekking tot een beschermd werk of ander materiaal via een netwerk steunt”. Ecatel fungeert volgens de rechtbank als doorgeefluik waardoor hardware en internettoegang ter beschikking wordt gesteld aan derden die ongeautoriseerde werken streamen. Dit betekent dat Ecatel fungeert als tussenpersoon en verantwoordelijk kan worden gesteld. De rechtbank komt tot het eindoordeel dat Ecatel iedere dienst die door derden wordt gebruikt om inbreuk op het auteursrecht van Premier League te maken, tijdelijk dient te staken en gestaakt dient te houden voor de duur van de wedstrijd.

Uit deze kwestie blijkt dat de uitleg van wetsartikelen aan verandering onderhevig is. Het is dan ook zaak om de uitspraken van rechters steeds te volgen. Onze consultants stellen zich voortdurend op de hoogte van de actuele opvattingen in de rechtspraak zodat zij u adequaat kunnen adviseren.