Na lang wachten werd op 23 oktober 2014 het ‘Decreet betreffende de omgevingsvergunning’ gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Binnenkort zal het in Vlaanderen mogelijk zijn om projecten stedenbouwkundig en milieutechnisch in één keer te vergunnen. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

  1. In plaats van de huidige 5 verschillende vergunningsprocedures (de reguliere en de bijzondere procedure voor de stedenbouwkundige vergunning en Klasse I, II en III voor de milieuvergunning) komen er slechts 2 procedures, namelijk: de ‘gewone’ (generieke categorie) en de ‘vereenvoudigde’ procedure (welbepaalde types). Hiernaast blijft de mogelijkheid tot een ‘melding’ van bepaalde inrichtingen nog steeds mogelijk. Het milieuvergunningsdecreet verdwijnt.
  2. Er is een nieuwe formele aanvraagprocedure met kortere termijnen en een georganiseerd administratief beroep dat de bestaande procedures uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Milieuvergunningsdecreet vervangt. Enkel nog de Raad voor Vergunningsbetwistingen zal kennis kunnen nemen van annulatieberoepen, in plaats van de Raad van State.
  3. Nieuwe tools worden ingevoerd die voor meer tijdswinst zouden kunnen zorgen, zoals het ‘vooroverleg’, de ‘administratieve lus’ en het digitaliseren van de dossiers.
  4. De omgevingsvergunning zal een vergunning zijn die onbeperkt is in de tijd (mits uitzonderingen en periodieke en ad-hoc evaluatie en controle) en een zakelijk karakter heeft.

Het decreet bepaalt dat de inwerkingtreding voor ten vroegste binnen een jaar zal zijn, na de goedkeuring van het uitvoeringsbesluit van het Omgevingsvergunningsdecreet door de Vlaamse Regering. De SARO (Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening), de Minaraad (Milieu- en Natuurraad Vlaanderen), de SALV (Strategische Adviesraad Landbouw & Visserij) en de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) hebben alvast op 29 september 2014 hun advies verleend over het uitvoeringsbesluit. De adviserende instanties stellen voor om het uitvoeringsbesluit nog verder uit te werken en verzochten de Vlaamse regering indicaties te geven over de verdere timing. Wij volgen dit verder voor u op.

Wij vestigen hiernaast ook graag uw aandacht op enkele belangrijke wijzigingen aan specifieke sectorale regelgeving in het milieurecht en natuurbehoudsrecht, die een belangrijke en onmiddellijke invloed zullen hebben op de vergunningverlening van projecten van ontwikkelaars, KMO’s, industrie en landbouwbedrijven.