In het KB van 8 december 2013 betreffende de inwerkingtreding van het Wetboek van Economisch Recht heeft de Koning bepaalde boeken in werking laten treden. Hierdoor zijn we weer een stap dichter bij de inwerkingtreding van heel het Wetboek van Economisch Recht. 

De inwerkingtreding betreft de boeken vermeld in de wet van 28 februari 2013, nl.:

  • Boek 1, dat de Definities omvat geldig voor alle Boeken van het Wetboek Economisch Recht. 
  • Boek 2, dat de Algemene Beginselen bepaalt van ons economisch recht. Hieronder vindt men onder andere de vrijheid van ondernemen , die voordien nog in het Decreet D’Alarde van 1791 was opgenomen
  • Boek 4, dat de Bescherming van mededinging regelt. Hierin wordt concreet ingegaan op de Belgische mededingingsregels. Ook de nieuwe handhavingsregels van het mededingingsrecht met de daarbij horende, nieuwe procedures voor de Raad van de Mededinging zijn in dit boek opgenomen.
  • Boek 5, dat betrekking heeft op De mededinging en de prijsevoluties. Daarin zijn wetsartikels te vinden over de prijsvaststelling van geneesmiddelen en gelijkaardige producten.
  • Boek 8 over Kwaliteit van producten en diensten. Dit boek betreft vooral de veiligheid van producten en diensten en meetbepalingen en accreditaties door de bevoegde instellingen.
  • Boek 15, ten slotte, dat de Rechtshandhaving regelt. Rechtshandhaving betreft de uitoefening en het toezicht en opsporing en vaststelling van inbreuken op het Wetboek Economisch Recht met specifieke aandacht voor de bijzondere bevoegdheid van het Openbaar Ministerie en de onderzoeksrechter, maar ook van de Federale Overheidsdienst Economie. Ook de strafrechtelijke rechtshandhaving wordt in dit boek besproken. De sancties die hierin staan, zijn van toepassing op de verschillende boeken van het Wetboek Economisch Recht.

Met dit Koninklijk Besluit zijn we opnieuw een stapje dichter bij de inwerkingtreding van heel het Wetboek Economisch Recht. Daarbij is het reikhalzend uitkijken naar de geconsolideerde versie ervan. Nu zijn immers alleenafzonderlijke wetten van toepassing waarin steeds wordt vermeld welke regels worden vervangen. Dit heeft als gevolg dat er meermaals wordt verwezen naar de verschillende afzonderlijke wetten en Boeken waardoor een kat zijn jongen er niet meer in terugvindt. De geconsolideerde versie van het wetboek van Economisch Recht zal daar meer duidelijkheid over brengen.