W celu zakwestionowania ważności testamentu lub uprawnienia danej osoby do zarządzania masą spadkową, należy zgłosić w Rejestrze Spadkowym Zastrzeżenie [Caveat]. Zgłoszenie Caveat-u daje czas na pozyskanie informacji i zebranie mających znaczenie dowodów na słuszność naszego stanowiska. Caveat może jednak zostać zakwestionowane przez inne strony mające prawo do udziału w spadku, które mogą skierować do nas Ostrzeżenie [Warning] - formularz sądowy, w którym wykazują swoje prawo do udziału w masie spadkowej.

Po otrzymaniu Warning, musimy odpowiedzieć na nie w formie składanego na piśmie i pod przysięgą oświadczenia, nazywanego Wystąpieniem [Appearance]. Na dokonanie tej czynności mamy jedynie osiem dni. Niezłożenie odpowiedzi w terminie skutkuje utratą skuteczności zgłoszonego Caveat-u oraz możliwością wydania Grant of Probate, upoważnienia do zarządzania spadkiem.

Appearance złożone w Rejestrze Spadkowym musi uzasadniać, dlaczego zarejestrowaliśmy Caveat oraz wskazywać, dlaczego testament jest nieważny lub dlaczego konkretna osoba jest niezdolna do rzetelnego zarządzania spadkiem. Musi ono być opatrzone pieczęcią Rejestru Spadkowego i doręczone osobie, która skierowała do nas Warning.

Dzięki Appearance, nasz Caveat pozostaje skuteczny i może zostać zniesiony jedynie za obopólną zgodą zgłaszającego Caveat i upoważnionego przedstawiciela majątku spadkowego, lub na skutek postanowienia sądu o zniesieniu Caveat-u.

Osoba, która zgłosiła Caveat musi wykazać się ostrożnością, kiedy odpowiada na Warning. Wniesienie Appearance może skutkować koniecznością poniesienia kosztów prawnych, np. w przypadku, gdy Appearance lub zarejestrowany wcześniej Caveat były nieuzasadnione.

Więcej informacji o procedurze zgłaszania Caveat-ów i posługiwania się Warning można znaleźć na powiązanych stronach naszego bloga lub kontaktując się ze mną bezpośrednio.