NL – Wetten | Koninklijke Besluiten

 • Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (implementatie wijziging Gasrichtlijn en een aantal verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) Staatsblad 9 juli 2020, nr. 236
 • Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie (uitvoering van Verordening (EU) 2017/1369 inzake energie-etikettering van energiegerelateerde producten) Staatsblad 16 juli 2020, nr. 257

NL – Ministeriële regelingen en besluiten

 • Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 29 juni 2020, met betrekking tot een algemeen verbindend verklaring van een overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage, tot intrekking van de Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen en tot wijziging van enkele regelingen ter implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU 2018, L 150) (Regeling verzoek algemeen verbindend verklaring overeenkomst afvalbeheerbijdrage) Staatscourant 7 juli 2020, nr. 34945
 • Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 juli 2020, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw Staatscourant 15 juli 2020, nr. 37764
 • Regeling van de Minister van BZK van 20 augustus 2020, tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis tot verhoging van het gesubsidieerde bedrag voor verenigingen van eigenaren ten behoeve van gebouwen waar zowel koop- als huurwoningen deel van uitmaken, tot tijdelijke verhoging van het subsidiepercentage en tot het mogelijk maken een tweede subsidieaanvraag te doen voor andere maatregelen Staatscourant 21 augustus 2020, nr. 42938

NL – Energiecodes ACM

 • Netcode elektriciteit geldend per 1 september 2020

NL – Internetconsultaties

 • Internetconsultatiepagina – Wetsvoorstel productiebeperking kolen (einddatum van de consultatie was 14 augustus 2020. De internetconsultatie is inmiddels gesloten)
 • Internetconsultatiepagina – Wijziging Drinkwaterwet (publicatiedatum 16 juli 2020 – einddatum consultatie 10 september 2020)
 • Internetconsultatiepagina - wijziging Besluit activiteiten leefomgeving ter implementatie BBT conclusies afvalverbranding (publicatiedatum 24 augustus 2020 – einddatum consultatie 21 september 2020)

BE – Wet- en regelgeving

 • 31 maart 2020 – Vlaamse Overheid: Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder waterverkoopreglement van PIDPA in uitvoering van artikel 2.5.3.1 § 2 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid Belgisch Staatsblad 17 augustus 2020, Numac 2020042591
 • 22 juni 2020 – Duitstalige Gemeenschap: Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 20 mei 2020 tussen de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het bereiken van de Europese energie- en klimaatdoelstellingen Belgisch Staatsblad 14 juli 2020, Numac 2020202957
 • 30 juni 2020 – Waalse Overheidsdienst: Ministerieel besluit tot rectificatie van het ministerieel besluit van 28 maart 2019 houdende gedeeltelijke uitvoering, inzake energie, van het besluit van de Waalse Regering van 23 februari 2017 houdende uitvoering van de hoofdstukken 1, 3 en 4 van het decreet van 21 december 2016 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio Belgisch Staatsblad 23 juli 2020, Numac 2020203130
 • 10 juli 2020 – Vlaamse Overheid: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling Belgisch Staatsblad 21 augustus 2020, Numac 2020042746
 • 10 juli 2020 – Vlaamse Overheid: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een steunregeling voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines en wat betreft nuttige groene warmte, restwarmte en de injectie en productie van bio-methaan Belgisch Staatsblad 21 augustus 2020, Numac 2020042688
 • 16 juli 2020 – Waalse Overheidsdienst: Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 mei 2020 tussen de Duitse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende het bereiken van de Europese energie- en klimaatdoelstellingen Belgisch Staatsblad 14 augustus 2020, Numac 2020203295
 • 17 juli 2020 – Vlaamse overheid: Decreet tot validering van de sectorale milieuvoorwaarden voor windturbines Belgisch Staatsblad 24 juli 2020, Numac 2020042401
 • 17 juli 2020 – Vlaamse overheid: Decreet tot invoeging van een artikel 2/1 in het decreet van 3 april 2020 tot afwijking van diverse bepalingen van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en de uitvoeringsbesluiten ervan, en tot dekking van de kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming of waterverbruik voor de eerste maand van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronacrisis en tot wijziging van artikel 7 van hetzelfde decreet, wat de zeevarenden en de toepassing van de federale vrijstelling betreft Belgisch Staatsblad 28 juli 2020, Numac 2020015292
 • 17 juli 2020 – Vlaamse Overheid: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de maximale uitrol van digitale meters Belgisch Staatsblad 19 augustus 2020, Numac 2020042561
 • 20 juli 2020 – Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle: Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en houdende de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2013/59/EURATOM van 5 december 2013 tot vaststelling van de basisnormen voor de bescherming tegen de gevaren verbonden aan de blootstelling aan ioniserende straling, en houdende intrekking van de Richtlijnen 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM en 2003/122/EURATOM en de opslag buiten gebouwen van radioactieve stoffen Belgisch Staatsblad 19 augustus 2020, Numac 2020042371

EU – Wet- en regelgeving

 • Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1001 van de Commissie van 9 juli 2020 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de uitvoering van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de werking van het moderniseringsfonds ter ondersteuning van investeringen met het oog op de modernisering van de energiesystemen en de verbetering van de energie-efficiëntie in bepaalde lidstaten PbEU 10 juli 2020 L 221/107
 • Rectificatie van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen PbEU 30 juli 2020 L 245/31

Besluiten & Mededelingen

 • Mededeling van Noorwegen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen; Bekendmaking van een uitnodiging tot het indienen van aanvragen voor vergunningen voor oliewinning op het Noors continentaal plat – Vergunningsronde in tevoren afgebakende gebieden (Awards in Predefined Areas) 2020 PbEU 23 juli 2020 C 243/13