7 квітня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів” (надалі - “Закон”), спрямований на дерегуляцію господарської діяльності акціонерних товариств та запровадження більш жорстких вимог для публічних акціонерних товариств, акції яких включено до біржового реєстру. Метою зазначених змін є підвищення привабливості акціонерних товариств для інвестування. Такі більш жорсткі вимоги до публічних акціонерних товариств забезпечать кращий захист прав міноритарних інвесторів в Україні та сприятиме виконанню Україною вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Зокрема, внесені зміни до Господарського процесуального кодексу України, якими передбачене посилення відповідальності посадових осіб господарських товариств, через запровадження вимог щодо оприлюднення ухвал про порушення провадження у справі, інформації про оголошення перерви в засіданні, а також заяв учасників (акціонерів) про призначення представників позивача на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України у спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству посадовою особою та можливості відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, зміна предмета або підстави позову, укладення мирової угоди, відмова від апеляційної або касаційної скарги у таких справах лише за письмовою згодою всіх представників цього товариства. Також передбачені дії (бездіяльність), за які товариство може вимагати відшкодування збитків від посадової особи.

До Закону України “Про акціонерні товариства” внесені зміни, які повертають акціонерним товариством можливість сплачувати дивіденди не лише через депозитарну систему України, але й безпосередньо акціонерам. Такий спосіб вимагає прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів, однак є простішим і менш затратним.

Значні зміни стосуються наглядової ради акціонерного товариства – зокрема, члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів і якщо річні збори публічного акціонерного товариства не були проведені в встановлені строки, повноваження членів наглядової ради припиняються, за виключенням повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

Ціна викупу акцій та ціна продажу викуплених акцій не може бути меншою за належним чином визначену ринкову вартість і оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

Викладена в новій редакції стаття, яка регулює правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, передбачає, що рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається лише якщо ринкова вартість майна або послуг або сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує поріг у 100 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє станом на 1 січня п��точного року, визначає коло осіб, які можуть вважатися особами, заінтересованими у вчиненні акціонерним товариством правочину і передбачає, статутом акціонерного товариства може встановлюватися нижчий поріг та додаткові випадки віднесення правочину до правочину із заінтересованістю.

Цей Закон має бути підписаний Президентом України і опублікований в офіційному виданні та набере чинності з 1 травня 2016 року, крім пунктів 4 (ч. п’ятої статті 245 Цивільного кодексу України щодо посвідчення довіреності право участі та голосування на загальних зборах) і 5 (виключення “та місцезнаходження” з частини другої статті 4 Закону України “Про господарські товариства”) розділу І, які набирають чинності з дня наступного за днем опублікування.