Gjennom Skattefunn får næringslivet skattefradrag for kostnader til forskning og utvikling (FoU). Bare prosjekter godkjent av Norges forskningsråd gir grunnlag for skattefradrag. Det er bare kostnader som er pådratt i det inntektsåret godkjennelsen ble gitt som gir fradragsrett. Ligningsmyndighetene kontrollerer oppgitte kostnader. Dersom Skattefunn-fradraget er høyere enn utlignet skatt for skattyteren, blir det overskytende beløpet utbetalt fra staten i forbindelse med skatteoppgjøret. Formålet med Skattefunnsordningen er å stimulere næringslivets egen FoU-innsats.

Fradragsgrunnlaget per foretak ble med virkning fra 1. januar 2014 hevet fra maksimalt 5,5 mill. kroner til 8 mill. kroner for egenutført FoU, og fra maksimalt 11 mill. kroner til 22 mill. kroner for summen av egenutført FoU og innkjøp fra godkjente FoU-institusjoner.

Regjeringen foreslår nå en ytterligere heving av det maksimale fradragsgrunnlaget (beløpsgrensen) i Skattefunn for kostnader knyttet til egenutført FoU fra 8 til 15 mill. kroner. Samtidig foreslås det å heve den øvre grensen for innkjøpt FoU fra godkjente forskningsinstitusjoner fra 22 til 33 mill. kroner. Summen av kostnader til egenutført og innkjøpt FoU kan med dette ikke overstige 33 mill. kroner. Økningen i beløpsgrensene foreslås som et virkemiddel for å legge til rette for større egenutførte og innkjøpte FoU-prosjekter og er et ledd i regjeringens satsing for å styrke FoU i næringslivet.

Vi er svært positive til disse utvidelsene, kanskje særlig utvidelsene knyttet til egenutført FoU. Denne utvidelsen treffer på en god måte også tidligfase-selskaper innen it og teknologi, som er i produktutviklingsfasen. Disse er avhengige av kapital for å gjennomføre utviklingen. Når man vet at det er svært vanskelig å hente privat kapital til slike tidligfase-selskaper, vil denne utvidelsen formodentlig bidra positivt på finansieringsløpet.